- Grad Velika Gorica - http://www.gorica.hr -

Otvoreni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Velike Gorice u Radnoj zoni Rakitovec

Posted By exporter-4 On 19.02.2021. @ 10:54 In Obavijesti | Comments Disabled

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine, broj 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01.,79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12. i 152/14.), članka 6. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Velika Gorica (Službeni glasnik Grada Velike Gorice, broj 2/2010.), Urbanističkog plana uređenja Radne zone Rakitovec (Službeni glasnik Grada Velike Gorice, broj 3/05) i Odluke Gradskog vijeća Grada Velike Gorice o prodaji nekretnina u vlasništvu Grada Velike Gorice u Radnoj zoni Rakitovec, KLASA: 021-04/2019-03/59, URBROJ:238-31-11-2019-1 od 11. srpnja 2019. godine, raspisuje se Otvoreni natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Velike Gorice u Radnoj zoni Rakitovec

1. Predmet prodaje su nekretnine u Radnoj zoni Rakitovec:

k.č.br.

k.o. Kuče

Površina u m²

Početna cijena zemljišta u  kn/m2

Iznos

jamčevine

dio 1121/96

- oznake  4a

cca 3.810

79,80

30.403,80

dio 1121/96

- oznake  5a

cca 7.510

79,80

59.929,80

2. Nekretnine iz točke 1. mogu se uz prethodnu najavu pokazati te se može izvršiti uvid u dokumentaciju.

3. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude koja ispunjava sve uvjete iz natječaja je najviša ponuđena cijena po m².

4. Na navedeni natječaj mogu se javiti domaće i strane fizičke i pravne osobe koje imaju registriranu gospodarsku djelatnost i to uz ispunjenje slijedećih uvjeta:
- minimalna izgrađenost građevinske čestice mora iznositi najmanje 10%
- maksimalna izgrađenost građevinske čestice mora iznositi najviše 40%
- kupac je dužan ishoditi lokacijsku i/ili građevinsku dozvolu sukladno Zakonu o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13., 65/17., 114/18. i 39/19.) i Zakonu o gradnji (Narodne novine, broj 153/13., 20/17. i 39/19) i to u roku od 6 mjeseci od dana potpisivanja predugovora o kupnji zemljišta, s time da se taj rok može produljiti iz objektivnih razloga
- kupoprodajni ugovor se sklapa nakon potvrde i ovjere parcelacijskog elaborata
- rok za dovođenje nekretnina u funkciju obavljanja gospodarske djelatnosti koja je ekološki sigurna i prilagođena europskim standardima iznosi 2 godine od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji nekretnine
- ponuditelj s kojim se sklopi ugovor može koristiti sve prednosti i olakšice vezane uz gradnju, opremanje propisane podzakonskim aktima Grada Velike Gorice (komunalni doprinos, komunalna naknada)

5. Ponuda mora sadržavati:
- naziv i točnu adresu ponuditelja (za fizičke osobe: ime i prezime, OIB i adresu prebivališta; za pravne osobe: naziv tvrtke, OIB, adresu)
- k. č. br. i oznaka čestice koja je predmet otvorenog natječaja
- iznos ponuđene cijene po m²
- dokaz o plaćenoj jamčevini, te broj žiro-računa ili tekućeg računa za slučaj povrata jamčevine

Uz ponudu se dostavlja:
- dokaz o obavljanju gospodarske djelatnosti (izvadak iz sudskog/obrtnog registra i slično, ne stariji od 30 dana)
- plan i program ponuditelja koji sadrži:
• površinu objekta koji se namjerava izgraditi s rokom izgradnje,
• naziv djelatnosti koju će obavljati,
• opis procesa obavljanja djelatnosti,
• predviđeni broj radnika,
• način zbrinjavanja otpada,
• izjava ovjerena po javnom bilježniku da će proizvodnja, odnosno djelatnost koja se obavlja biti ekološki sigurna i prilagođena europskim standardima.

6. Jamčevina:
Ponuditelji su dužni platiti jamčevinu na žiro-račun Grada Velika Gorica IBAN: IBAN:HR6624020061854100005, model 68, poziv na broj 7706-OIB ponuditelja s naznakom “jamčevina za natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Velika Gorica – RZ Rakitovec”.
Najpovoljnijem ponuditelju položena će se jamčevina uračunati u kupoprodajnu cijenu.
U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja predugovora gubi pravo na povrat jamčevine.
Grad Velika Gorica zadržava pravo uskrate sklapanja predugovora s ponuditeljem čija djelatnost nije u skladu s ekološkim standardima ili čija djelatnost narušava ugled, okoliš ili javni red i mir na području Velike Gorice, odnosno čije su djelatnosti i ponude suprotne zahtjevima određenim u Odluci o donošenju Urbanističkog plana uređenja Radne zone Rakitovec (Službeni glasnik GVG 3/2005.).
Ostalim sudionicima natječaja jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od odabira najpovoljnije ponude.

7. Ponude s traženom dokumentacijom se mogu dostaviti na adresu

GRAD VELIKA GORICA
10410 VELIKA GORICA, Trg kralja Tomislava 34

s naznakom: “ponuda za kupnju nekretnina RZ Rakitovec po otvorenom natječaju – ne otvarati”.
Otvaranje prispjelih ponuda je prvog ponedjeljka u mjesecu u 9,00 sati u zgradi Gradske uprave, Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34 , vjenčana sala u prizemlju.
Nepotpune i neispravne ponude neće se razmatrati.
Otvaranju ponuda mogu biti nazočne osobe koje su podnijele ponudu ili njihovi ovlašteni zastupnici.

8. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik, na prijedlog Povjerenstva za provođenje natječaja za prodaju nekretnina i za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada Velika Gorica. Povjerenstvo može predložiti da se ne prihvati niti jedna ponuda.
Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja dostavlja se svim sudionicima natječaja.

Dodatne obavijesti mogu se dobiti na 01/5520-528, 01/ 6269-924 ili investicije@gorica.hr, imovina@gorica.hr.


Article printed from Grad Velika Gorica: http://www.gorica.hr

URL to article: http://www.gorica.hr/2021/02/otvoreni-natjecaj-za-prodaju-nekretnina-u-vlasnistvu-grada-velike-gorice-u-radnoj-zoni-rakitovec-5/

Grad Velika Gorica - Gorica.hr - Službeni gradski portal