Grad Velika Gorica

Obavijesti

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. st. 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (NN 125/11. i 64/15.), čl. 4. st. 1. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (Službeni glasnik GVG broj 2/13.), Zaključka zamjenika gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika o provedbi javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora KLASA: 372-05/2020-01/32, URBROJ: 238-31-13/02130-2020-1 od 21. listopada 2020. godine, zamjenik gradonačelnika Grada Velike Gorice koji obnaša dužnost gradonačelnika raspisuje Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Raspisuje se natječaj za davanje u zakup sljedećeg poslovnog prostora:

Redni broj

Adresa na kojoj se poslovni prostor nalazi

Namjena

Površina u m²

Početni iznos mjesečne zakupnine

Iznos jamčevine

1.

Šćitarjevo 7, Šćitarjevo

frizerski salon

20,24 m²

344,08 kn +

PDV

1.032,24 kn

1. Za sudjelovanje u natječaju ponuditelj je obavezan uplatiti jamčevinu u trostrukom iznosu početne mjesečne zakupnine za prostor.

2. Poslovni prostor daje se u zakup na vrijeme od 5 godina.

3. Poslovni prostor se daje u zakup u viđenom stanju.

4. Ponude moraju sadržavati:
I) osnovne podatke ponuditelja (naziv ili ime i prezime ponuditelja, sjedište ili adresa i OIB),
II) ponuđeni iznos mjesečne zakupnine,
III) original ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima, ako je ponuditelj pravna osoba, odnosno odobrenje za obavljanje djelatnosti za fizičku osobu, ako je poslovnom prostoru određena posebna namjena (original ili ovjerena preslika izvatka iz sudskog registra ili izvadak iz obrtnog registra s popisom registriranih djelatnosti),
IV) original ili ovjerenu presliku dokumentacije kojom se dokazuje pravo prvenstva,
V) ovjerenu punomoć (za ovlaštene predstavnike, odnosno opunomoćenike),
VI) dokaz o uplati jamčevine u trostrukom iznosu početne mjesečne zakupnine koju je dužan platiti na žiro-račun Grada Velike Gorice otvoren kod Erste&Steiermarkische Bank d. d., broj HR6624020061854100005, poziv na broj odobrenja 7706 – OIB,
VII) broj žiro ili tekućeg računa s nazivom banke kod koje je otvoren (radi povrata jamčevine),
VIII) potvrdu o nepostojanju dospjelih nepodmirenih obveza prema Gradu Velika Gorica (potvrda Gradsko stambenog gospodarstva Velika Gorica d.o.o. i Potvrda Upravnog odjela za financije Grada Velika Gorica),
IX) potvrdu Porezne uprave o nepostojanju dospjelih nepodmirenih obveza prema Republici Hrvatskoj.

5. Ponuditelj pristaje da se tijekom trajanja Ugovora o zakupu iznos zakupnine može mijenjati sukladno promjeni Kriterija za određivanje zakupnine.

6. Najpovoljniji ponuditelj dužan je sklopiti Ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor u roku od 15 dana od dana kada mu Grad Velika Gorica ponudi Ugovor na potpis.

7. Ponude za natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom: “ZA NATJEČAJ ZA ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ŠĆITARJEVO – NE OTVARATI”

8. U natječaju ne mogu sudjelovati zakupci poslovnih prostora Grada koji ne ispunjavaju obveze iz Ugovora o zakupu.

9. Rok za podnošenje pismenih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja.

10. Ponude se šalju pismeno poštom preporučeno ili se predaju u pisarnici Grada Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34, prizemlje, šalter 1.

11. Ponude podnesene izvan roka i nepotpune ponude neće se razmatrati.

12. Javno otvaranje ponuda je u prostorijama Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica, vjenčana sala u prizemlju, dana 17. 02. 2021. godine u 9,30 sati.

13. Otvaranju ponuda mogu biti nazočne osobe koje su podnijele ponudu ili njihovi ovlašteni predstavnici.

14. Ponuditeljima koji su uplatili jamčevinu, a čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina se vraća u roku od 15 dana od dostave odluke o izboru dok se položena jamčevina ponuditelju čija je ponuda prihvaćena zadržava i uračunava u zakupninu.

15. Ako natjecatelj čija je ponuda najpovoljnija nakon izbora odustane od ponude odnosno ne sklopi Ugovor o zakupu, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine, a zakupodavac zadržava pravo izbora drugog najpovoljnijeg ponuditelja među prispjelim ponudama.

16. Grad Velika Gorica može u svakom trenutku poništiti cijeli natječaj ili neki njegov dio, odnosno ne prihvatiti niti jednu ponudu.

17. Na odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača sudionik natječaja ima pravo prigovora zamjeniku gradonačelnika koji obnaša dužnost gradonačelnika u roku od 8 dana od primitka odluke.