Grad Velika Gorica

Obavijesti

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Na temelju članka 6. st. 1. Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnog prostora (Narodne novine, broj 125/11., 64/15. i 112/08.), čl. 4. st. 1. Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora (Službeni glasnik Grada Velike Gorice, broj 2/13.), Zaključka Gradonačelnika o provedbi javnog natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora KLASA: 372-05/2020-01/21, URBROJ: 238-31-13/02130-20-1 od 17.08.2020. godine, Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

Raspisuje se natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora

OPIS POSLOVNOG PROSTORA

ADRESA

POVRŠINA

POČETNI IZNOS MJESEČNE ZAKUPNINE (kn)

JAMČEVINA (kn)

poslovni prostor u prizemlju

Trg kralja Tomislava br. 2,

10410 Velika Gorica

cca 274,20 m2

28.675,84 kn

+ PDV

86.027,52 kn

OPIS PREDMETA ZAKUPA

U zakup se daje:
- cca: 274,20 m2 zatvorenog poslovnog prostora u prizemlju zgrade koja će se sagraditi na kč.br. 471, k.o. Velika Gorica, na adresi Trg kralja Tomislava 2, Velika Gorica, pri čemu se napominje kako su moguća neznatna odstupanja u površini, slijedom čega će se točna površina prostora utvrditi nakon završetka radova i ishođenja uporabne dozvole,
- poslovni se prostor nalazi s desne strane prizemlja gledano s glavnog ulaza te je hodnikom odijeljen od poslovnog prostora s lijeve strane prizemlja,
- poslovni se prostor daje u zakup radi obavljanja djelatnosti kreditno financijskih institucija u okviru koje će se pružati odgovarajuće usluge fizičkim i pravnim osobama,
- poslovni se prostor daje u zakup u roh bau stanju te je potencijalni zakupnik dužan poslovni prostor urediti u svrhu obavljanja svoje poslovne djelatnosti, odnosno privesti prostor konačnoj namjeni uz izradu sve potrebne projektne dokumentacije, a nakon dovršenja radova ishoditi uporabnu dozvolu za prostor koji se daje u zakup.

Potencijalni zakupnik je dužan snositi sve režijske troškove prostora koji je predmet zakupa, kao što su komunalna naknada, voda, grijanje, čistoća i struja.

ROK I ZAKUPNINA
Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa na razdoblje od 10 godina.
Početna mjesečna zakupnina za predmetni poslovni prostor iznosi 28.675,84 kn uvećano za pripadajući PDV. Potencijalni ju je zakupnik dužan uplatiti odjednom unaprijed za razdoblje od 10 godina.

UVJETI NATJEČAJA:

1. Pravo sudjelovanja na natječaju imaju sve pravne osobe koje su registrirane za obavljanje
financijske djelatnosti.
2. Početni iznos mjesečne zakupnine iznosi 28.675,84 kuna uvećano za pripadajući PDV.
3. Za sudjelovanje u natječaju ponuditelj je obvezan uplatiti jamčevinu u trostrukom iznosu
početne mjesečne zakupnine.
4. Poslovni prostor daje se u zakup na vrijeme od 10 godina.
5. Poslovni prostor daje se u zakup roh – bau stanju.
6. Prilikom prijave na Natječaj potrebno je priložiti predviđeni plan uređenja u 3D formatu.

Ponuda treba sadržavati:

1. Osnovne podatke ponuditelja (naziv ili ime i prezime ponuditelja, sjedište ili adresa i OIB,),
2. Izvod iz sudskog registra ne stariji od 8 dana ako je ponuditelj pravna osoba, odnosno
odobrenje za obavljanje djelatnosti za fizičku osobu i izvod iz obrtnog registra, ako je
fizička osoba registrirana za obavljanje financijske djelatnosti,
3. Ponuđeni iznos mjesečne zakupnine,
4. Izjava Ponuditelja kojom pristaje da se tijekom trajanja Ugovora o zakupu iznos zakupnine
može mijenjati sukladno promjeni okolnosti koje bi eventualno mogle utjecati na iznos
zakupnine,
5. Punomoć (za ovlaštene predstavnike, odnosno opunomoćenike),
6. Dokaz o uplati jamčevine u trostrukom iznosu početne mjesečne zakupnine koju je dužan
platiti na račun Grada Velike Gorice IBAN HR6624020061854100005, otvoren kod Erste
& Steiermarkische bank d.d., model 68, poziv na broj 7706-OIB ponuditelja, opis plaćanja
”JAMČEVINA ZA NATJEČAJ”.
7. Broj žiro ili tekućeg računa s nazivom banke kod koje je otvoren (radi povrata jamčevine),
8. Potvrdu Porezne uprave o nepostojanju dospjelih nepodmirenih obveza prema Republici
Hrvatskoj,
9.Potvrdu o nepostojanju dospjelih nepodmirenih obveza prema Gradu Velika Gorica
(potvrda Gradskog stambenog gospodarstva Velika Gorica d.o.o. i potvrda Upravnog odjela
za financije Grada Velike Gorice),
10. Idejni plan uređenja u 3D formatu
11. Ponude za natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom: “ZA NATJEČAJ ZA
ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA – NE OTVARATI”
12. Rok za podnošenje pismenih ponuda je 15 dana od dana objave natječaja.
13. Ponude se šalju pismeno poštom preporučeno ili se predaju u pisarnici Grada Velika
Gorica, Trg kralja Tomislava 34, prizemlje, šalter 1.
14. Ponude podnesene izvan roka i nepotpune ponude neće se razmatrati.
15.Javno otvaranje ponuda je u prostorijama Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34,
Velika Gorica, vjenčana sala u prizemlju, dana 06. 10. 2020. godine u 9,00 sati.
16.Otvaranju ponuda mogu biti nazočne osobe koje su podnijele ponudu ili njihovi ovlašteni
predstavnici.
17. Ponuditeljima koji su uplatili jamčevinu, a čije ponude nisu prihvaćene, jamčevina se
vraća u roku od 15 dana od dostave odluke o izboru dok se položena jamčevina
ponuditelju čija je ponuda prihvaćena zadržava i uračunava u zakupninu.
18.Ako natjecatelj čija je ponuda najpovoljnija nakon izbora odustane od ponude odnosno ne
sklopi Ugovor o zakupu, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine, a zakupodavac
zadržava pravo izbora drugog najpovoljnijeg ponuditelja među prispjelim ponudama.
19.Grad Velika Gorica može u svakom trenutku poništiti cijeli natječaj ili neki njegov dio,
odnosno ne prihvatiti niti jednu ponudu.
20.Na odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača sudionik natječaja ima pravo prigovora
Gradonačelniku u roku od 8 dana od primitka odluke.
21. Ugovor o zakupu predmetnog poslovnog prostora sklopit će se u roku 30 dana od dana
donošenja Zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.