Grad Velika Gorica

Obavijesti

Natječaj za prodaju suvlasničkog dijela nekretnina u vlasništvu Grada Velike Gorice

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01.,79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12 i 152/14), članka 7. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Velika Gorica (Službeni glasnik GVG, broj 2/2010.) i Zaključka gradonačelnika, KLASA: 940-01/19-01/180, URBROJ: 238-31-13/02130-2019-1 od 11.10.2019. godine, raspisuje se Natječaj za prodaju suvlasničkog dijela nekretnina u vlasništvu Grada Velike Gorice.

I. PREDMET PRODAJE

1. Suvlasnički dio od 1/8 dijela k.č.br. 147, kuća broj 60 i jedna zgrada u Gradićima, površine 96 m2, dvorište u Gradićima, površine 500 m2, ukupno 596 m2 upisane u zk.ul. 53 k.o. Gradići.

Početni iznos kupoprodajne cijene nekretnine iznosi 26.250,00 kuna.
Jamčevina: 2.625,00 kn.

2. Suvlasnički dio od 1/8 dijela k.č.br. 605, oranica ledina u zamejama, površine 13500 m2, upisane u zk.ul. 53. k.o. Gradići.

Početni iznos kupoprodajne cijene nekretnine iznosi 123.750,00 kn.
Jamčevina: 12.375,00 kn.

NAPOMENA:
Na suvlasničkom dijelu nekretnina Grada Velike Gorice u zemljišnim knjigama pod brojem Z-3026/2013 postoji zabilježba založnog prava za korist Ministarstva financija, Porezne uprave.

II. SADRŽAJ PONUDE
Ponuda mora sadržavati:
- naziv i točnu adresu ponuditelja (za fizičke osobe: ime i prezime, OIB i adresu prebivališta; za pravne osobe: naziv tvrtke, OIB, adresu, izvadak iz sudskog registra)
- oznaku čestice za koju se nadmeće
- iznos ponuđene cijene
- dokaz o plaćenoj jamčevini te broj žiro-računa ili tekućeg računa za slučaj povrata jamčevine.

III. JAMČEVINA
Ponuđači su dužni platiti jamčevinu u iznosu od 10% početne cijene na žiro-račun Grada Velika Gorica broj IBAN: HR6624020061854100005, model 68, poziv na broj 7706-OIB s naznakom “jamčevina za natječaj za kupnju suvlasničkog dijela nekretnina”.
Najpovoljnijem ponuditelju položena će se jamčevina uračunati u kupoprodajnu cijenu.
U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja kupoprodajnog ugovora gubi pravo na povrat jamčevine.
Ostalim sudionicima natječaja jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od odabira najpovoljnije ponude.

IV. UVJETI PRODAJE
Nekretnine se prodaju prema načelu “viđeno-kupljeno” što isključuje naknadne prigovore kupca po bilo kojoj osnovi.
Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve uvjete natječaja. Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude, najboljim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava ostale uvjete natječaja.
U slučaju da istu najvišu kupoprodajnu cijenu ponude dva ili više ponuditelja, nakon otvaranja ponuda odmah će se pristupiti javnom nadmetanju.

V. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA
Ponude treba dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:

GRAD VELIKA GORICA
10410 VELIKA GORICA, Trg kralja Tomislava 34

s naznakom:
“Ponuda na natječaj za kupnju suvlasničkog dijela nekretnine – ne otvarati”.

Rok za podnošenje pismenih ponuda je 8 dana od dana objave natječaja.
Ponude podnesene izvan roka i nepotpune ponude neće se razmatrati.
Javno otvaranje ponuda bit će u prostorijama Gradske uprave, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica, vjenčana sala u prizemlju, dana 30.10.2019. godine u 10.00 sati.
Otvaranju ponuda mogu biti nazočne osobe koje su podnijele ponudu ili njihovi ovlašteni zastupnici.

VI. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik, na prijedlog Povjerenstva za provođenje natječaja za prodaju nekretnina i za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada Velika Gorica. Povjerenstvo može predložiti da se ne prihvati niti jedna ponuda.
Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja dostavlja se svim sudionicima natječaja.

VII. Ugovor o kupoprodaji sklapa se u roku od 30 dana od dana donošenja Zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
Ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u navedenom roku, zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja prestaje važiti.

Rok za plaćanje kupoprodajne cijene je 30 dana od dana sklapanja Ugovora, a kupoprodajna cijena uplaćuje se na žiro račun Grada Velike Gorice naveden u Ugovoru.

Porez na promet nekretnine, druge poreze i eventualne pristojbe podmiruje kupac.

Dodatne obavijesti mogu se dobiti na 01/6269-926 ili na adresi Trg kralja Tomislava 34, soba 218.