Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: postrojenje za proizvodnju atmosferskih plinova


I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna lokacijske dozvole za:
- građenje građevine proizvodne namjene, 2.a skupine postrojenje za proizvodnju atmosferskih plinova,
na građevnim česticama k.č.br. 1110, 1114/37, 1117/2, 1117/3, 1122, 1129/4, 1129/7 k.o. Kuče.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 06.09.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Velika Gorica, Ulica kneza ljudevita Posavskog 45 – soba 126.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune lokacijske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

UPRAVNI SAVJETNIK ZA PROSTORNO
UREĐENJE I GRADITELJSTVO
Ivan Cerovski, mag.ing.aedif.