Grad Velika Gorica

Obavijesti

VG Vodoopskrba: Javna ponuda

VG Vodoopskrba d.o.o u smislu odredaba članka 43. i članka 95. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09), te članka 32. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade, (NN 74/14, 69/17) a u svrhu sporazumnog ustanovljenja prava služnosti na nekretninama preko kojih idu trase sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica, objavljuje

JAVNU PONUDU

1. Pozivaju se svi vlasnici nekretnina označenih u točki 4., a preko kojih prelazi trasa sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica da se u roku od 30 dana od dana objave ovog oglasa na oglasnoj ploči i na službenim stranicama t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. i Grada Velika Gorica, odazovu ovoj javnoj ponudi i jave u t.d. VG Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, radi sporazumnog ustanovljenja prava služnosti te sklapanja ugovora o osnivanju prava služnosti, a sve sukladno izdanim lokacijskim dozvolama i potvrdama glavnog projekta.

2. Vlasnici koji su već sklopili Ugovore o osnivanju prava služnosti s t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. ne trebaju se javljati na ovu Javnu ponudu.

3. Ova javna ponuda bit će izvješena na oglasnoj ploči i službenim stranicama t.d. VG Vodoopskrba d.o.o i Grada Velika Gorica 30 dana, od dana 29.07.2019. godine do 28.08.2019. godine.

4. Nekretnine preko kojih ide trasa sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica, kao i naknade ustanovljene po ovlaštenim sudskim vještacima su sljedeće:

R.B.

K.O.

K.Č. BR.

POVRŠINA IZVLAŠTENJA (m2)

VISINA TRŽIŠNE NAKNADE  (kn)

1.

Kuče

123

128

14.232,28

2.

Kuče

124

98

11.948,48

5. Dostava ove ponude osobama iz točke 1. smatra se obavljenom istekom rokova iz točke 3.

6. Rok isplate ugovorenih naknada na osnovu sklopljenih nagodbi je 30 dana od dana potpisivanja nagodbe.

7. Ukoliko vlasnik nekretnine do određenog roka ne sklopi nagodbu, VG Vodoopskrba d.o.o. će pokrenuti postupak izvlaštenja, sukladno Zakonu o izvlaštenju i određivanju naknade.

Obrazloženje

Idejni projekt za izgradnju sustava odvodnje Donjeg Turopolja, podsustava (tehnoekonomske cjeline) Gornje Podotočje – Kuče, oznaka projekta: 377/2003, izrađen je od strane t.d. HIDROPROJEKT-ING d.o.o., Draškovićeva 35/I, Zagreb te je isti, uz zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, poslan u Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Velika Gorica. Navedeni Upravni odjel je dana 06.08.2008. godine izdao Lokacijsku dozvolu za izgradnju sustava odvodnje Donjeg Turopolja, podsustav Gornje Podotočje – Kuče, KLASA: UP/I-350-05/2008-001/377, UR.BROJ: 238-33-10-2008-35, nakon koje su uslijedile Izmjena i dopune lokacijske dozvole od 4. kolovoza 2010. godine, KLASA: UP/I-350-05/10-001/45, UR.BROJ: 238-33-09/0070-2010-21, Druga izmjena lokacijske od 03. travnja 2015. godine, KLASA: UP/I-350-05/2014-001/8, UR.BROJ: 238-31-01/142-2015-2, Treća izmjena i dopuna lokacijske dozvole od 14.06.2016. godine, KLASA: UP/I-350-05/16-01/000010, UR.BROJ: 238-31-01/130-16-0004, te Dopuna lokacijske dozvole od dana 17.10.2016. godine, KLASA: UP/I-350-05/16-01/000025, UR.BROJ: 238-31-01/130-16-0002. Predmetna lokacijska dozvola obuhvaća sljedeće nekretnine označene kao: k.č.br. 123 i k.č.br. 124, obje k.o. Kuče.

Nakon izdane Lokacijske dozvole, t.d. HIDROPROJEKT-ING d.o.o. izradio je glavni projekt, oznaka: 2907/09 od kolovoza 2010. godine, koji je poslan uz zahtjev za izdavanje potvrde glavnog projekta u Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Velika Gorica, te je ista izdana 02. rujna 2010. godine, KLASA: 361-03/10-003/53, UR.BROJ: 238-33-09/0010-2010-10, nakon koje je uslijedilo Rješenje o izmjeni i dopuni građevinske dozvole, KLASA: UP/I-361-03/16-01/000110, URBROJ: 238-31-01/142-17-0004 od 2. siječnja 2017. godine.

Temeljem predmetne Lokacijske dozvole izrađen je Elaborat nepotpunog izvlaštenja, broj 295/2014, od strane t.d. KOTA GPN d.o.o., Trg kralja Tomislava 8, Velika Gorica, ovlaštenog inženjera geodezije Jelinić Martine, dipl. ing. geod.

Želimo naglasiti kako je Vlada Republike Hrvatske 8. lipnja 2017. godine donijela Odluku o proglašenju projekta „Razvoj vodno-komunalne infrastrukture Grada Velika Gorica“ strateškim investicijskim projektom Republike Hrvatske, KLASA: 022-03/17-04/203, URBROJ: 50301-25-18-17-4 (u privitku). Dodatno ističemo kako je rješavanje imovinsko – pravnih odnosa u gore navedenom predmetu preduvjet za početak izvođenja radova.

Interes Republike Hrvatske utvrđen je člankom 22. Zakona o vodama (NN, br. 153/09., 63/11., 130/11., 56/13., 14/14 i 46/18.) gdje je propisano da je građenje i održavanje vodnih građevina u interesu Republike Hrvatske.

Korisnik izvlaštenja, VG Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, sukladno čl. 25. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade pokrenuo je postupak osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina na temelju nalaza i mišljenja imenovanih sudskih vještaka, Nenad Palinec, stalnog sudskog vještaka geodetske struke, Tomislava Vitkovića, stalnog sudskog vještaka za poljoprivredu, šumarstvo i procjenu poljoprivrednog zemljišta, te Hrvoja Balije, stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo. Isti je proveden temeljem rješenja Ministarstva pravosuđa.

Javna ponuda (PDF)