Grad Velika Gorica

Obavijesti

Natječaj za dodjelu potpora za poduzetnike početnike za 2019. godinu

Temeljem članka 9. Pravilnika o dodjeli potpora za poduzetnike početnike (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj: 1/2018 ) raspisan je Natječaj za dodjelu potpora za poduzetnike početnike za 2019. godinu.

I. PREDMET I TRAJANJE NATJEČAJA

Predmet ovog Natječaja je dodjela bespovratnih financijskih sredstava (potpora) Grada Velike Gorice za poduzetnike početnike za 2019.godinu.

Poduzetnikom početnikom smatra se obrt ili trgovačko društvo koje nije registrirano duže od 2 godine do dana podnošenja zahtjeva za dodjelu potpore.

Natječaj će se objaviti na službenim stranicama Grada Velike Gorice.

Zahtjevi za dodjelu potpora za poduzetnike početnike zaprimat će se od 3.4. do 30.11.2019. godine ili do iskorištenja sredstava.

II. KORISNICI POTPORE

Korisnici potpore su obrti i trgovačka društva definirana Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ broj 29/02, 63/07, 53/12, 56/13, 121/16).
Korisnici potpora moraju imati sjedište, mjesto ulaganja, a obrtnici i prebivalište na području Grada Velike Gorice te su prema Odluci o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti registrirani za:

Područje C: Prerađivačka industrija
Područje F: Građevinarstvo
Područje I: Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane; i to samo razredi:      -56.1 Djelatnosti restorana i ostalih objekata za pripremu i usluživanje hrane i

-56.2 Djelatnosti keteringa i ostale djelatnosti pripreme i usluživanja hrane

Područje J: Informacije i komunikacije
Područje M: Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
Područje N: Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti, izuzev skupine 77.1.

Iznajmljivanje i davanje u zakup (leasing) motornih vozila

Područje P: Obrazovanje
Područje R: Umjetnost, zabava i rekreacija, izuzev odjeljka 92 Djelatnosti kockanja i klađenja
Područje S: Ostale uslužne djelatnosti, izuzev odjeljka 94 Djelatnosti članskih organizacija

Radi li se o novoosnovanom obrtu, isti mora imati upisan datum početka obavljanja obrta.
Korisniku potpore neće se priznati „status poduzetnika početnika“ ukoliko je vlasnik korisnika potpore u većinskom vlasništvu nekog drugog gospodarskog subjekta koji se bavi istom djelatnošću.

III. NAMJENA KORIŠTENJA POTPORE

Potpore se odobravaju za:
- nabavu opreme, alata, strojeva, mjernih i kontrolnih uređaja i instrumenata za obavljanje
osnovne djelatnosti
- preuređenje i nadogradnju strojeva i opreme u cilju prilagodbe novim poslovima
- unutrašnje uređenje poslovnog prostora (građevinski i instalaterski radovi unutarnjeg
uređenja te materijal za unutarnje uređenje)
- nabavu uredskog i radnog namještaja
- nabavu računalne opreme, računalnih programa i sustava
- promociju i marketinške aktivnosti (izrada internetske stranice i promotivnih materijala)
- izobrazbu vlasnika i zaposlenih
- certificiranje proizvoda

Potpore se ne odobravaju za troškove:
- kupnje vozila
- najma poslovnog prostora
- osnivanja odnosno registracije tvrtke
- osnivačkog kapitala za trgovačka društva
- izgradnje i dogradnje poslovnog prostora
- potrošnog materijala, sitnog inventara, nabave sirovine / repromaterijala

Neprihvatljivim se smatraju i drugi troškovi koji nisu navedeni kao prihvatljivi.

IV. KRITERIJI ZA DODJELU I IZNOS POTPORE

Zahtjevi za dodjelu potpora za poduzetnike početnike obrađuju se prema redoslijedu podnesene potpune prijave, početkom mjeseca za prethodni mjesec.

Pojedinačna potpora može iznositi do 90% troškova, odnosno najviše 15.000,00 kn.
Sredstva za iznos poreza na dodanu vrijednost (PDV) dužan je osigurati korisnik potpore.
Odobrene i dodijeljene potpore na temelju ovog natječaja smatraju se potporama male vrijednosti.

Ostvarivanjem potpore po ovom natječaju, ne može se ostvariti potpora po natječajima za dodjelu potpora za očuvanje i razvoj tradicijskih, deficitarnih i proizvodnih obrtničkih djelatnosti te za proizvodne i neproizvodne djelatnosti.

V. POSTUPAK ODOBRAVANJA I DODJELE POTPORA

Zahtjev za dodjelu potpora za poduzetnike početnike podnosi se Povjerenstvu putem Upravnog odjela za poduzetništvo, investicije i fondove EU.

Uz zahtjev za dodjelu potpore za poduzetnike početnike, dostavlja se sljedeća dokumentacija:
1.dokaz o pravnom statusu podnositelja zahtjeva:
- izvadak iz obrtnog registra (za obrt)
- izvadak iz sudskog registra (za trg.društvo)
- obavijest Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnih subjekata prema
NKD-u (za trg.društvo; služi za utvrđivanje prihvatljive djelatnosti)
2. potvrda nadležne porezne uprave o nepostojanju duga prema državi (original ne stariji od
30 dana)
3. obrazac Izjava o korištenim potporama male vrijednosti
4. obrazac Izjava o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba
5. obrazac Skupna izjava
6. program razvoja djelatnosti s prikazom poboljšanja uvjeta rada
7. potvrda o nepostojanju duga prema trgovačkim društvima: Gradsko stambeno gospodarstvo,
VG Čistoća i VG Vodoopskrba (Ulica kneza Lj. Posavskog 45), original ne stariji od 30 dana
– odnosi se na trgovačka društva i obrte registrirana duže od 6 mjeseci
8. ponude, predračuni ili računi za prihvatljive troškove iz tekuće kalendarske godine uz
obvezu naknadnog dostavljanja dokaza o namjenskom korištenju (računi, slike nabavljene
opreme i izvedenih radova te izvodi prometa po poslovnom računu kojima se dokazuje da je
obavljeno plaćanje)
9. kartica žiro računa, preslika
10. osobna iskaznica podnositelja zahtjeva (vlasnika trg.društva ili obrta), preslika
11. taksa 20 kuna

Obrasci Zahtjev za dodjelu potpora za poduzetnike početnike, Izjava o korištenim potporama male vrijednosti, Izjava o korištenim potporama male vrijednosti povezanih osoba i Skupna izjava mogu se dobiti u Upravnom odjelu za poduzetništvo, investicije i fondove EU, Velika Gorica, Šetalište Franje Lučića 15 ili na web.stranci:www.gorica.hr
Popunjeni obrazac Zahtjeva s pripadajućom dokumentacijom potrebno je dostaviti OSOBNO, u Upravni odjel za poduzetništvo, investicije i fondove EU, Velika Gorica, Šetalište Franje Lučića 15.
Računi kojima se dokazuje namjensko korištenje potpore moraju:
- biti iz tekuće godine
- odnositi se na troškove iste vrste i namjene kako je navedeno u ponudi ili predračunu dostavljenima uz Zahtjev
- biti od istog dobavljača čija je ponuda ili predračun priložena uz zahtjev
– korisnik potpore mora sva plaćanja kojima dokazuje namjensko korištenje
dodijeljenih sredstava obavljati preko žiro računa

Neprihvatljivi su računi, predračuni i troškovnici za robe i usluge od dobavljača/izvođača s kojima je podnositelj zahtjeva/korisnik potpore povezan vlasničkim odnosima ili upravljačkim pravima, te subjekti u vlasništvu članova obitelji korisnika potpore.
Kompenzacija i cesija ne prihvaćaju se kao dokaz o izvršenom plaćanju.
Dokazi o namjenskom korištenju potpore ne smiju se koristiti kao dokaz o namjenskom korištenju drugih potpora koje dodjeljuje Grad Velika Gorica i drugi davatelji potpora.

Zaključak o dodjeli potpora za poduzetnike početnike donosi Gradonačelnik, a odobrena sredstva isplaćuju se na poslovni račun korisnika.
Grad Velika Gorica sklopit će s korisnikom ugovor kojim će utvrditi međusobna prava i obveze.
Korisnik potpore je prilikom sklapanja ugovora dužan dostaviti SOLEMNIZIRANU ZADUŽNICU za dužnika i jamca platca (vlasnika trgovačkog društva ili obrta) kao sredstvo osiguranja u slučaju povrata potpore ukoliko potpora nije namjenski utrošena ili nisu uložena vlastita sredstva ili ako potpora ne bude opravdana.

VI. KONTROLA NAMJENSKOG KORIŠTENJA SREDSTAVA
Odobrene potpore korisnici su dužni utrošiti namjenski, te dostaviti Izvješće o namjenskom korištenju s dokazima do roka koji će se utvrditi Ugovorom.

Upravni odjel za poduzetništvo, investicije i fondove EU provodit će kontrolu namjenskog korištenja sredstava.

Ako se utvrdi da korisnik potpore, dodijeljena sredstva nije iskoristio namjenski ili nisu uložena vlastita sredstva ili ako potpora ne bude opravdana, dužan je doznačenu potporu vratiti u roku 15 dana od dana primitka poziva za povrat potpore.

VII. OSTALE INFORMACIJE
Sve informacije možete dobiti u Upravnom odjelu za poduzetništvo, investicije i fondove EU, Velika Gorica, Šetalište F. Lučića 15 ili na telefon: 5520 527 i 5520 521.

Natječaj i obrasci (ZIP)