Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni poziv za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga iz područja socijalno- humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskih udruga od interesa za Grad Veliku Goricu u 2019.godini

Na temelju Uredbe Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br.26/15.), te Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Velike Gorice za 2019. godinu namijenjenih financiranju programa/projekata udruga iz područja socijalno-humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskih udruga Gradonačelnik Grada Velike Gorice objavljuje Javni poziv za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte udruga iz područja socijalno- humanitarne i zdravstvene djelatnosti te braniteljskih udruga od interesa za Grad Veliku Goricu u 2019.godini

I.
Javni poziv objavljuje se u svrhu dodjele financijskih potpora za programe/projekte socijalno-humanitarnog i zdravstvenog sadržaja te programe braniteljskih udruga koje provode udruge na području Grada Velike Gorice ili za korisnike s područja Grada Velike Gorice u 2019. godini.

II.
Sukladno Javnom pozivu mogu se prijaviti programi/projekti za slijedeća programska područja koja su od posebnog interesa za Grad Veliku Goricu:
1. Programi/projekti u području socijalno-humanitarne djelatnosti,
2. Programi/projekti u području zaštite od nasilja u obitelji,
3. Programi /projekti u području brige za umirovljenike i osobe starije životne dobi,
4. Programi/projekti u području prevencije bolesti i zdravstvene zaštite,
5. Programi/projekti u području brige za branitelje Domovinskog rata.
III.
Udruge mogu prijaviti program/projekt za aktivnosti koje doprinose:
• Socijalnim uslugama i humanitarnoj djelatnosti;
• Integraciji socijalno depriviranih skupina stanovništva;
• Psihosocijalnoj pomoći osobama s problemima ovisnosti;
• Zaštiti i promicanju prava osoba s invaliditetom i djece s teškoćama u razvoju te njihovih obitelji;
• Poboljšanju kvalitete života starijih i nemoćnih osoba;
• Poticanju i razvoju socijalnog poduzetništva;
• Promicanju i razvoju volonterstva;
• Zaštiti zdravlja;
• Promicanje vrijednosti Domovinskog rata te poboljšanje kvalitete života stradalnika Domovinskog rata

IV.
Za financiranje programa/projekata u okviru ovog Poziva raspoloživ je ukupan iznos od 750.000,00 kuna (sedamstopedesettisućakuna) koji se raspoređuje prema programima kako slijedi:
1. Za socijalno-humanitarne i zdravstvene programe osiguran je iznos od 500.000,00 kuna (pestotisućakuna)
2. Za programe braniteljskih udruga osiguran je iznos od 250.000,00 kuna (dvjestopedesettisućakuna)
Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom programu/ projektu je 5.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom programu/projektu je 100.000,00 kuna.

Rok za podnošenje prijedloga je 04.ožujka 2019. godine.

V.
U Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ovog Poziva detaljno su opisani uvjeti javnog poziva, postupak prijave, procjene i donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstva. Prijavljeni program/projekt mora biti pripremljen sukladno Uputama za prijavitelje.

VI.
Natječajna dokumentacija za ovaj Poziv (u papirnatom i elektronskom obliku na CD-u) dostavlja se u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja prijave, preporučenom pošiljkom ili dostavom u pisarnicu Grada Velike Gorice, obavezno uz naznaku:

„PROGRAMI/PROJEKTI UDRUGA IZ SOCIJALNO-HUMANITARNE I ZDRAVSTVENE DJELATNOSTI TE BRANITELJSKIH UDRUGA ZA 2019. GODINU“
–NE OTVARATI-

Prijedlozi programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama Grada Velike Gorice www.gorica.hr na adresu:

GRAD VELIKA GORICA
Upravni odjel za društvene djelatnosti
TRG KRALJA TOMISLAVA 34
10410 VELIKA GORICA

VII.
Razmatrat će se samo programi/projekti koji su pravodobno prijavljeni te koji u cijelosti zadovoljavaju propisane uvjete Poziva.

VIII.
Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na adresu: dragica.mp@gorica.hr i to najkasnije 8 dana prije isteka Poziva.

Dokumentacija (ZIP)

Zaključak o raspodjeli sredstava (PDF)