Grad Velika Gorica

Vijesti

Počinje provedba pilot-projekta odvojenog sakupljanja otpada na kućnom pragu

otpad1Uskoro na reprezentativnom području naselja Velika Gorica (stambene zgrade na adresama M. Slatinskog 2 i 4, M. Magdalenića 1, S. Kolara 10, Matice Hrvatske 3 i 7 te obiteljske kuće u ulica-ma: A. Šenoe, Šenoin put I, II i III, V. Majera, T. Ujevića, A. Cvetkovića, J. Habdelića, Habdelićev odvojak, Seljine brigade, M. Kerstnera, K. Šandora Gjalskog, Sisačka ulica, Šetalište F. Lučića, Podložnica, Rakarska ulica do Avenije Pape Ivana Pavla II, Pleška ulica do Avenije Pape Ivana Pavla II, Trg kralja Tomislava, Ulica kralja Zvonimira, Ulica kralja Držislava, Ulica kneza Branimira, Ulica kneza Domagoja, Ulica kneza Mislava, Ulica kneza Ratimira i Ulica kneza Trpimira) kreće provedba novog, cjelovitog sustava gospodarenja otpadom koji podrazumijeva pružanje javne usluge odvojenog prikupljanja svih glavnih vrsta otpada na kućnom pragu, kao i pilot-projekt evidentiranja broja preuzimanja spremnika u obračunskom razdoblju, s ciljem prikupljanja podataka za primjenu modela naplate prema količini.

Pilot-projekt provest će komunalno društvo VG Čistoća d.o.o. kao pružatelj javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Velike Gorice. Svrha provedbe pilot-projekta je uspostava cjelovitog i učinkovitog sustava sakupljanja komunalnog otpada na području Grada Velike Gorice, sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom i Uredbi o gospodarenju komunalnim otpadom. Važno je napomenuti da će se za vrijeme trajanja pilot-projekta usluga sakupljanja i odvoza otpada naplaćivati prema postojećem cjeniku VG Čistoće.
Za potrebe provedbe pilot-projekta djelatnici VG Čistoće obilazit će korisnike na prethodno navedenom području naselja Velika Gorica, kako bi od njih prikupili sve potrebne podatke za vođenje evidencije o količinama prikupljenog otpada. Obrazac putem kojeg će se prikupljati podatci istovjetan je obrascu koji će služiti kao predložak za sklapanje ugovora o obavljanju komunalnih usluga sakupljanja i odvoza otpada između pružatelja usluga, VG Čistoće, i korisnika.

Tijekom provedbe pilot-projekta evidentirat će se količine miješanog komunalnog otpada koje korisnici predaju na zbrinjavanje. Zato je najbolji način za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada pravilno razdvajanje i odlaganje svih sastojaka koji se mogu reciklirati. Obračunski kriterij za budući sustav obračuna usluga bit će zapremina spremnika za miješani komunalni otpad i broj primopredaja, odnosno pražnjenja spremnika u obračunskom razdoblju. Pravilnim razvrstavanjem svih vrsta otpada na kućnom pragu smanjit će se količine miješanog komunalnog otpada.
Kako bi se smanjila količina otpada koja se odlaže na odlagalište, te kako bi korisnici uslugu plaćali sukladno stvarno predanoj količini otpada, VG Čistoća poziva korisnike usluge uključene u pilot-projekt da miješani komunalni otpad predaju na odvoz samo onda kad se zelena kanta za miješani komunalni otpad u potpunosti napuni. Za potrebe evidentiranja broja pražnjenja, posude za miješani komunalni otpad bit će opremljene identifikacijskim uređajem (čipom) koji će omogućiti bilježenje broja primopredaja, odnosno pražnjenja posuda.

Za korisnike u individualnim stambenim objektima učestalost odvoza odvojeno prikupljenog otpada bit će sljedeća:
– 2x mjesečno plastična i metalna ambalaža (žuti spremnik)
– 1x mjesečno papir i karton (plavi spremnik)
– 4–5x mjesečno biorazgradivi kuhinjski i zeleni vrtni otpad (smeđi spremnik)
– 2x mjesečno miješani komunalni otpad (zeleni spremnik)

Za potrebe smanjenja količine biorazgradivog komunalnog otpada, korisnici u individualnim stambenim objektima imat će na raspolaganju dvije mogućnosti: kućno kompostiranje, za što će se od VG Čistoće dobiti besplatni vrtni komposter (ili se može koristiti vlastiti komposter), ili predaja odvojeno prikupljenog biorazgradivog otpada u smeđem spremniku za biorazgradivi komunalni otpad. S obzirom na planirano smanjenje broja odvoza miješanog komunalnog otpada, važno je biorazgradivi otpad predavati odvojeno od miješanog komunalnog otpada, ili kompostirati u kućanstvu.

Korisnici u zgradama kolektivnog stanovanja će za potrebe smanjenja količine miješanog komunalnog otpada, uz već postojeće plave i žute posude za odvojeno prikupljanje otpada, dobiti smeđu posudu za predaju biorazgradivog otpada i posudu za staklo, a učestalost odvoza odvojeno prikupljenog otpada bit će slijedeća:

– 4x mjesečno plastična i metalna ambalaža (žuti spremnik)
– 4x mjesečno papir i karton (plavi spremnik)
– 4–5x mjesečno biorazgradivi kuhinjski otpad (smeđi spremnik)
– 4–5x mjesečno miješani komunalni otpad (zeleni spremnik)
– 1x mjesečno ambalažno staklo (posebno označen zeleni spremnik)

Predsjednik uprave VG Čistoće Ivan Rak poručuje:
»Molimo naše korisnike da odvajaju sve vrste otpada u svojim kućanstvima, a da otpad koji nije predviđen za odlaganje u sklopu sustava „od vrata do vrata“ odlože besplatno u jedno od naših reciklažnih dvorišta, na postojećim zelenim otocima, ili u sklopu povremenih akcija odvoza posebnih vrsta otpada. Uključite se u provedbu ovog projekta uz najveće moguće zalaganje, kako bi naš Grad Velika Gorica u što skorije vrijeme postao uzor po pitanju gospodarenja otpadom, uz bok velikom broju održivih gradova, u Hrvatskoj i u Europskoj uniji.«.

otpad2