Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: utvrđivanje građevne čestice za dom u Strmcu Bukevskom


REPUBLIKA HRVATSKA
Zagrebačka županija
Grad Velika Gorica
Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja
KLASA: UP/I-350-05/18-05/000074
URBROJ: 238-31-01/091-18-0002
Velika Gorica, 08.11.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Podnositelj zahtjeva: GRAD VELIKA GORICA, HR-10410 Velika Gorica,
Trg kralja Tomislava 34.

- Pozivamo suvlasnike katastarskih čestica 311/2, 311/3, 312/2, 312/3, 312/4, 429/1, 429/2, 429/3, 429/4 i 429/5 k.o. Strmec Bukevski na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja Rješenja o utvrđivanju građevne čestice za zahtjevnu zgradu javne namjene – zgrada društvenog doma i DVD-a.

I. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 22.11.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Velika Gorica, Ulica Ljudevita Posavskog 45, I. kat, soba 126.

II. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

III. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠI REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO
Marko Brigljević, ing.građ.