Grad Velika Gorica

Obavijesti

Odluka o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Rakitovec

Na temelju članaka 86. i 198. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17) i članka 33. Statuta Grada Velike Gorice („Službeni glasnik Grada Velike Gorice“, broj 1/13), Gradsko vijeće Grada Velike Gorice je na svojoj 9, sjednici, održanoj dana 20.rujna 2018. donijelo Odluku o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Rakitovec.

I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Ovom Odlukom o izradi I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Rakitovec (u daljnjem tekstu: Odluka) određuje se obveza izrade i donošenja I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Rakitovec (u daljnjem tekstu: I. izmjene i dopune Plana).

Odlukom se uređuje pravna osnova za izradu i donošenje, razlozi za donošenje, obuhvat I. izmjena i dopuna Plana, ocjena stanja u obuhvatu, ciljevi i programska polazišta, popis strategija, planova, studija i drugih dokumenata u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu I. izmjena i dopuna Plana, način pribavljanja stručnih rješenja, popis javnopravnih tijela određenih posebnim propisima koja daju zahtjeve za izradu, te drugih sudionika korisnika prostora koji trebaju sudjelovati u izradi, planirani rok za izradu, izvori financiranja I. izmjena i dopuna Plana, te odluka o drugim pitanjima značajnim za izradu nacrta I. izmjena i dopuna Plana.

Odluka o izradi se temelji na Programu za izradu I. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Rakitovec, koji je izradila tvrtka URBING d.o.o. iz Zagreba, KLASA:350-07/2017-01/8, URBROJ:383-2017-23 od 18.12.2017. g.

II. PRAVNA OSNOVA ZA IZRADU I DONOŠENJE PROSTORNOG PLANA
Članak 2.
Pravna osnova za izradu i donošenje ove Odluke temelji se na odredbama članaka 86. i 198. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13 i 65/17), a postupak izrade i donošenja ovih I. izmjena i dopuna Plana temelji se na odredbama članka 81. – 113. istog Zakona.

III. RAZLOZI ZA DONOŠENJE PROSTORNOG PLANA
Članak 3.
Razlozi za izradu i donošenje I. izmjena i dopuna Plana su: usklađivanje prostorno planskih rješenja s novim propisima, novom katastarskom podlogom, te s izmjenama i dopunama plana šireg područja, odnosno s Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice („Službeni glasnik Grada Velike Gorice“, br. 06/08, 05/14, 06/14, 02/15 i 03/15 – pročišćeni tekst).

IV. OBUHVAT PROSTORNOG PLANA
Članak 4.
Prostorni obuhvat I. izmjena i dopuna Plana kombinacija je obuhvata iz osnovnog Plana i obuhvata određenog u važećem Prostornom planu uređenja Grada Velike Gorice („Službeni glasnik Grada Velike Gorice“, broj 10/06, 06/08, 05/14, 06/14, 02/15 i 03/15 – pročišćeni tekst).

Obuhvat Plana detaljnije je određen kartografskim prikazom na katastarskoj podlozi u mjerilu 1:5000, koji je sastavni dio ove Odluke.

V. SAŽETA OCJENA STANJA U OBUHVATU PROSTORNOG PLANA
Članak 5.
U razdoblju nakon donošenja Urbanističkog plana uređenja Radne zone Rakitovec („Službeni glasnik Grada Velike Gorice“, broj 03/2005) u predmetnoj zoni izvedena je određena komunalna infrastruktura, odnosno mreža prometnica s pripadajućim instalacijama vodovoda, kanalizacije i odvodnje oborinskih voda, te je izveden određeni broj poslovnih pogona i građevina. Pored navedenog donijete su izmjene zakonske regulative i prostorno planske dokumentacije, odnosno donijet je novi Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“, br.153/13 i 64/17), te je usvojeno nekoliko izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Velike Gorice („Službeni glasnik Grada Velike Gorice“, br. 06/08, 05/14, 06/14, 02/15 i 03/15 – pročišćeni tekst). Tijekom izrade tehničke dokumentacije za zahvate u prostoru pokazala se potreba za tehnički povoljnijim, vremenski izglednijim i ekonomski opravdanijim rješenjima izgradnje prometne i komunalne infrastrukture, odnosno prometnica s pripadajućim instalacijama vodovoda, oborinske odvodnje, odvodnje otpadnih voda, te plinoopskrbe stoga je Urbanistički plan uređenja Radne zone Rakitovec potrebno uskladiti s novom zakonskom regulativom, planom šireg područja i povoljnijim tehničkim rješenjima.

VI. CILJEVI I PROGRAMSKA POLAZIŠTA PLANA
Članak 6.
CILJEVI
Osnovni cilj izrade I. izmjena i dopuna Plana je usklađivanje prostorno planskih rješenja s novim propisima, prostorno planskom dokumentacijom šireg područja i tehnički povoljnijim rješenjima cestovne i ostale infrastrukture.

Temeljem novih tehničkih rješenja infrastrukturne opremljenosti radne zone, potrebno je osigurati kvalitetniji prostorni i gospodarski razvoj ovog područja, na načelima održivog razvoja. Nova tehnička rješenja trebaju težiti prema optimizaciji infrastrukturnih sustava, u prvom redu sustava planiranih prometnica te riješiti problem sustava oborinske odvodnje unutar radne zone.

Ostali ciljevi su:
• omogućiti dalju realizaciju radne zone po etapama,
• odrediti organizaciju prostora na način da se omogući prihvat različitih korisnika zone ovisno o njihovim potrebama za prostorom u svim vremenskim etapama dalje realizacije radne zone,
• osigurati prostorne preduvjete za realizaciju priključka radne zone na sustav državnih cesta,
• odrediti organizaciju prostora uvažavajući ograničenja u zaštitnim koridorima željeznice i dalekovoda,
• u tekstualnom dijelu plana jasno odrediti:
• urbanističke uvjeti za smještaj pojedinih sadržaja u radnoj zoni,
• minimalne i maksimalne veličine planiranih građevinskih čestica,
• koeficijente izgrađenosti, te
• ostale lokacijske uvjete za pojedine namjene.
Posebni cilj se odnosi na ispitivanje mogućnosti određivanja modularnog sustava utvrđivanja građevinskih čestica (u grafičkom i tekstualnom dijelu elaborata) što je omogućeno člankom 160. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/14).

PROGRAMSKA POLAZIŠTA
Programska polazišta plana temelje se na svim sastavnicama elaborata Programa za izradu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Rakitovec te su slijedeća:
1. Usklađenje obuhvata plana s važećim Prostornim planom uređenja Grada Velika Gorica (Odluka o donošenju PPUG-a Velike Gorice („Službeni glasnik Grada Velike Gorice“, br. 10/06, 06/08, 5/14, 6/14, 2/15 i 3/15 – pročišćeni tekst) – potrebno je proširiti obuhvat postojećeg UPU-a u istočnom dijelu do površine od 56,44 ha, odnosno povećati obuhvat za 2,73 ha. Granica obuhvata prikazana na grafičkom prikazu na katastarskom planu koji je sastavni dio Odluke o izradi.

2. Temeljem odabranog idejnog urbanističkog rješenja iz Programa za izradu izradit će se korekcija korištenja i namjene površina na način da je potrebno izvršiti korekciju namjena iz osnovnog plana te razlikovati slijedeće osnovne namjene: I – gospodarska namjena – proizvodna, K – gospodarska namjena – poslovna te M4 – mješovita namjena – pretežito poljoprivredna gospodarstva, uz ostale namjene koje su u postojećem planu određene: IS – infrastrukturne površine, Z – zaštitno zelenilo i P- kamionski terminal.

3. Temeljem odabranog idejnog urbanističkog rješenja iz Programa za izradu izradit će se korekcija prometne mreže koja uključuje redefiniranje mreže cestovnih koridora te ukidanje interne željezničke infrastrukture (ukidanje planiranih kolosijeka unutar obuhvata plana). Na taj način u zoni obuhvata plana dobit će se tehnički povoljnija, vremenski izglednija i ekonomski opravdanija planska rješenja.

4. Na osnovi prometnog rješenja izradit će se korekcija svih ostalih infrastrukturnih rješenja unutar obuhvata plana s naglaskom na izradu rješenja oborinske odvodnje u skladu s novom Odlukom o odvodnji otpadnih voda na području Velike Gorice („Službeni glasnik Zagrebačke županije“, br. 4/15).

5. U svrhu usklađenja sa Zakonom o prostornom uređenju te planerskoj praksi, potrebno je izmijeniti strukturu i sadržaj Odredbi za provođenje plana na slijedeći način:
1. Uvjeti određivanja i razgraničavanja javnih i drugih namjena
2. Uvjeti korištenja i uređenja građevnih čestica i smještaja građevina proizvodno-poslovne namjene
2.1. Veličina i oblik građevnih čestica
2.2. Veličina i površina građevina
2.3. Namjena građevina
2.4. Smještaj građevina na građevnoj čestici
2.5. Oblikovanje građevina
2.6. Uređenje građevnih čestica
3. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama
3.1. Uvjeti gradnje prometne mreže
3.2. Uvjeti gradnje elektroničke komunikacijske infrastrukture
3.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže
4. Uvjeti uređenja zaštitnih zelenih površina
5. Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina ambijentalnih vrijednosti
6. Postupanje s otpadom
7. Mjere sprečavanja nepovoljnih utjecaja na okoliš
8. Mjere zaštite od prirodnih i drugih nesreća
9. Mjere provedbe plana

6. U svrhu usklađenja sa Zakonom o prostornom uređenju te planerskoj praksi, potrebno je izmijeniti strukturu i sadržaj Grafičkih priloga plana na slijedeći način:
0.POSTOJEĆE STANJE
1.DETALJNA NAMJENA POVRŠINA
2.1.INFRASTRUKTURNI SUSTAVI – PROMET
2.2.INFRASTRUKTURNI SUSTAVI – TELEKOMUNIKACIJE I ENERGETIKA
2.3.INFRASTRUKTURNI SUSTAVI – VODOOPSKRBA I ODVODNJA
3.UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE POVRŠINA
4.UVJETI GRADNJE
4.1.PARCELACIJA

7. Ispitati mogućnost određivanja građevnih čestica te modularnog sustava utvrđivanja građevnih čestica unutar neizgrađenih dijelova radne zone, uvažavajući vlasništvo nad postojećim katastarskim česticama (u grafičkom i tekstualnom dijelu elaborata), a što je omogućeno člankom 160. Zakona o prostornom uređenju (NN 153/13 i 65/14).

8. Uskladiti sve elemente UPU-a s izmijenjenom zakonskom regulativom. UPU je donesen prije stupanja na snagu niza novih zakona kao i Izmjena i dopuna zakona. Stupanjem na snagu tih zakona potrebno je cjelovito usklađenje UPU-a s odrednicama navedenih zakona. To su slijedeći zakoni:
• Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji (NN 153/13, 65/17)
• Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14)
• Zakon o vodama („Narodne novine“ br. 153/09, 63/11, 130/11, 53/13 i 14/14)
• Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13 i 78/15); Uredba o procjeni utjecaja zahvata na okoliš (NN 61/14)
• Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 36/95, 70/97, 128/99,57/00, 129/00,59/01,26/03-pročišćeni tekst, 82/04,110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09 i 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 147/14 i 36/15)
• Zakon o održivom gospodarenju otpada (NN 94/13 i 73/17)
• Zakon o ugostiteljskoj djelatnosti (NN 85/15 i 121/16)
• Zakon o poljoprivrednom zemljištu (NN 39/13, 48/15);
• Zakon o sustavu civilne zaštite (NN broj 82/15)
• Zakon o zaštiti od požara (92/10));
• Zakon o zapaljivim tekućinama i plinovima (NN 108/95 i 56/10);
• Zakon o eksplozivnim tvarima (Narodne novine, br. 178/04, 109/07 i 67/08 i 144/10),
• Zakon o prijevozu opasnih tvari (NN 79/07)
• Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08 i 88/10);
• Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13 i 41/16);
• Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11 i 47/14),

VII. POPIS SEKTORSKIH STRATEGIJA, PLANOVA, STUDIJA I DRUGIH DOKUMENATA PROPISANIH POSEBNIM ZAKONIMA KOJIMA, ODNOSNO U SKLADU S KOJIMA SE UTVRĐUJU ZAHTJEVI ZA IZRADU PROSTORNIH PLANOVA
Članak 7.
Prilikom izrade I. izmjena i dopuna Plana koristiti će se važeća prostorno planska dokumentacija državne, regionalne i lokalne razine, te podaci o komunalnim i energetskim instalacijama iz evidencije katastra vodova Grada Velike Gorice. Osnovna podloga za izradu I. izmjena i dopuna Plana je važeći Urbanistički plana uređenja Radne zone Rakitovec, te važeći Prostorni plan uređenja Grada Velike Gorice sa svojim grafičkim i tekstualnim dijelovima. Za potrebe izrade i donošenja I. izmjena i dopuna Plana nositelj izrade neće pribavljati posebne stručne podloge jer se postupak izrade može provesti na temelju dokumentacije i podataka koje osiguravaju tijela i osobe određene posebnim propisima, kao i na temelju postojećih stručnih podloga i tehničke dokumentacije.

Na temelju članka 64., stavaka 1. i 3. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine”, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18), članka 29., stavka 1. i članka 31., stavka 4. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja strategije, plana i programa na okoliš („Narodne novine”, broj 3/17), te sukladno ishođenom mišljenju županijskog upravnog tijela nadležnog za zaštitu okoliša tj. Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Zagrebačke županije, Odsjeka za zaštitu okoliša o provedenom postupku Ocjene, KLASA:351-03/17-03/13, URBROJ:238/1-18-02/6-18-8 od 27.6.2018. godine, a nakon provedenog postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš, Gradonačelnik Grada Velike Gorice donio je Odluku kojom je utvrđeno da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš predmetnih I. izmjena i dopuna Plana, KLASA:350-07/2018-01/46, URBROJ:238-31-13/02130-18-1 od 12.7.2018. godine.
O navedenoj Odluci Gradonačelnika, javnost je informirana objavljivanjem informacije i Odluke na internetskoj stranici Grada Velike Gorice u trajanju od 30 dana, sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15 i 12/18) i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša („Narodne novine“, broj 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

VIII. NAČIN PRIBAVLJANJA STRUČNIH RJEŠENJA PROSTORNOG PLANA
Članak 8.
Za izradu stručnog rješenja prijedloga I. izmjena i dopuna Plana provest će se postupak javne nabave u kojem će se odabrati najpovoljniji ponuditelj. Isti će kao stručni izrađivač I. izmjena i dopuna Plana, u suradnji s Upravnim odjelom za urbanizam i zaštitu okoliša Grada Velike Gorice kao nositeljem izrade I. izmjena i dopuna Plana, izraditi predmetno stručno rješenje prijedloga I. izmjena i dopuna Plana.

IX. POPIS JAVNOPRAVNIH TIJELA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA KOJA DAJU ZAHTJEVE ZA IZRADU PROSTORNOG PLANA, TE DRUGIH SUDIONIKA
KORISNIKA PROSTORA KOJI TREBAJU SUDJELOVATI U IZRADI PROSTORNOGPLANA
Članak 9.
Popis tijela i osoba određenih posebnim propisima, te drugih sudionika koji će podacima, planskim smjernicama i propisanim dokumentima iz područja svog djelokruga sudjelovati u izradi I. izmjena i dopuna Plana:
• Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava za zaštitu prirode, Radnička cesta 80, 10000 Zagreb
• Ministarstvo obrane RH, Uprava za materijalne resurse, Sektor za nekretnine, zaštitu okoliša i graditeljstvo, Služba za graditeljstvo i zaštitu okoliša, Trg kralja Petra Krešimira IV broj 1, 10000 Zagreb
• Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Mesnička 49, 10000 Zagreb
• Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Uprava vodnoga gospodarstva, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
• Državna uprava za zaštitu i spašavanje, P.U. za zaštitu i spašavanje, Odjel za zaštitu i spašavanje, Nehajska 5, 10000 Zagreb
• Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu sa sjedištem u Zagrebu,
Sektor zaštite voda, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
• Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu sa sjedištem u Zagrebu,
Sektor zaštite od štetnog djelovanja voda, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
• Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za gornju Savu sa sjedištem u Zagrebu,
Sektor korištenja voda, Ulica grada Vukovara 220, 10000 Zagreb
• HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. , DP Elektra Zagreb, Pogon Velika Gorica, Ulica Slavka Kolara 17, 10410 Velika Gorica
• HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. , DP Elektra Zagreb, Distribucija, Gundulićeva 32, 10000 Zagreb
• HOPS – Hrvatski operator prijenosnog sustava d.o.o. , Kupska 4, 10000 Zagreb
• HEP d.d., Sektor za strategiju i razvoj, Ulica grada Vukovara 37, 10000 Zagreb
• VG Vodoopskrba d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, 10410 Velika Gorica
• VG Čistoća d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, 10410 Velika Gorica
• VG Komunalac d.o.o., Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, 10410 Velika Gorica
• HT- Hrvatske telekomunikacije d.d., Palmotićeva 82, 10000 Zagreb
• HAKOM – Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, Ulica Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb
• Plinacro d.o.o., Savska cesta 88a, 10000 Zagreb
• Gradska plinara Zagreb d.o.o., Radnička cesta 1, 10000 Zagreb
• Hrvatske ceste d.o.o., Vončinina 3, 10000 Zagreb
• Županijska uprava za ceste Zagrebačke županije, Remetinečka 3, 10000 Zagreb
• Hrvatske željeznice HŽ-infrastruktura, Razvoj i investicije, Mihanovićeva 12, Zagreb

X. PLANIRANI ROK ZA IZRADU PLANA, ODNOSNO NJEGOVIH POJEDINIH FAZA I ROK ZA PRIPREMU ZAHTJEVA ZA IZRADU PLANA
Članak 10.
Utvrđuju se rokovi trajanja postupka izrade i donošenja I. izmjena i dopuna Plana po fazama, kako slijedi:
• dostava zahtjeva, podataka, planskih smjernica i propisanih dokumenata iz djelokruga rada tijela i osoba prema članku 90. Zakona o prostornom uređenju – u roku od 30 dana;
• izrada Prijedloga I. izmjena i dopuna Plana za javnu raspravu – u roku od najviše 45 dana od dana preuzimanja gore navedenih zahtjeva od strane odabranog stručnog izrađivača I. izmjena i dopuna Plana;
• javna rasprava s javnim uvidom – 15 dana;
• priprema izvješća o javnoj raspravi – u roku od najviše 15 dana od isteka roka za davanje pisanih mišljenja, prijedloga i primjedbi;
• izrada Nacrta konačnog prijedloga I. izmjena i dopuna Plana – u roku od najviše 30 dana od izrade izvješća o javnoj raspravi, odnosno usuglašenih rješenja na primjedbe i prijedloge iz javne rasprave;
• upućivanje Nacrta konačnog prijedloga I. izmjena i dopuna Plana zajedno s izvješćem o javnoj raspravi gradonačelniku te utvrđivanje Konačnog prijedloga I. izmjena i dopuna Plana– u roku od najviše 15 dana;
• dostava pisanih obavijesti sudionicima javne rasprave s obrazloženjem o razlozima neprihvaćanja, odnosno djelomičnog prihvaćanja njihovih prijedloga i primjedbi;
• upućivanje Gradskom vijeću Grada Velike Gorice na donošenje Odluke o donošenju I. izmjena i dopuna Plana.

XI. IZVORI FINANCIRANJA IZRADE PLANA
Članak 11.
Izrada I. izmjena i dopuna Plana financirat će se iz Proračuna Grada Velike Gorice za 2018. godinu i u sljedećem razdoblju do donošenja Plana.

XII. ODLUKA O DRUGIM PITANJIMA ZNAČAJNIM ZA IZRADU PLANA
Članak 12.
Unutar obuhvata I. izmjena i dopuna Plana za vrijeme trajanja izrade predmetnih izmjena i dopuna Plana nema zabrane izdavanje akata kojima se odobravaju zahvati u prostoru, kao niti drugih odluka koje bi bile značajne za izradu I. izmjena i dopuna Plana.

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 13.
Nositelj izrade I. izmjena i dopuna Plana dostaviti će ovu Odluku:
- Hrvatskom zavodu za prostorni razvoj
- tijelima i osobama navedenim u članku 9. ove Odluke.

Članak 14.
Provedba ove Odluke povjerava se nositelju izrade Plana, Upravnom odjelu za urbanizam i zaštitu okoliša Grada Velike Gorice.

Članak 15.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Grada Velike Gorice“.

Priloženo:

1. Odluka o izradi I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Rakitovec (PDF)

2. Program za izradu I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Radne zone Rakitovec (PDF)