Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Obavijesti

Natječaj za prodaju nekretnine u Radnoj zoni Rakitovec

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01.,79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09, 143/12. i 152/14.), članka 6. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Velika Gorica (Službeni glasnik GVG, broj 2/2010.), Urbanističkog plana uređenja Radne zone Rakitovec (Službeni glasnik Grada Velike Gorice, broj 3/05)i Zaključka o provedbi javnog natječaja za prodaju nekretnine u Radnoj zoni Rakitovec, KLASA: 940-01/18-01/165, URBROJ: 238-31-13/02130-2018-1 od 03. 10. 2018. godine raspisuje se Natječaj za prodaju nekretnine u Radnoj zoni Rakitovec.

1. Predmet prodaje je nekretnina-građevinsko zemljište u Radnoj zoni Rakitovec:

k.č.br.

Površina

Namjena

Početna cijena nekretnine

Iznos

jamčevine

k. č. br. 1121/99

k.o. Kuče

8677 m²

proizvodno-poslovna namjena

702.000,00 kuna

70.200,00 kuna

2. Sukladno Urbanističkom planu uređenja Radne zone Rakitovec (Službeni glasnik Grada Velike Gorice, broj 3/05) minimalna izgrađenost građevinske čestice mora iznositi najmanje 10%, a maksimalna izgrađenost građevinske čestice mora iznositi najviše 40 %.

3. Nekretnina iz točke 1. mogu se uz prethodnu najavu pokazati te se izvršiti uvid u dokumentaciju.

4. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude koja ispunjava sve uvjete iz natječaja je najviša ponuđena cijena.

5. Na navedeni natječaj mogu se javiti samo fizičke i pravne osobe koje imaju registriranu gospodarsku djelatnost i to uz ispunjenje sljedećih uvjeta:
- rok za dovođenje nekretnine u funkciju obavljanja gospodarske djelatnosti koja je ekološki sigurna i prilagođena europskim standardima iznosi 3 godine od dana potpisivanja ugovora o kupoprodaji nekretnine,
- u slučaju prodaje nekretnine od strane kupca prije dovođenja predmetne nekretnine u funkciju obavljanja gospodarske djelatnosti, Grad Velika Gorica pridržava pravo prvokupa po istoj cijeni koju je kupac platio Gradu Velikoj Gorici,
- natjecatelj s kojim se sklopi ugovor može koristiti sve prednosti i olakšice vezane uz gradnju, opremanje propisane podzakonskim aktima Grada Velike Gorice (komunalni doprinos, komunalna naknada).

6. SADRŽAJ PONUDE
Ponuda mora sadržavati:
- naziv i točnu adresu ponuditelja (za fizičke osobe: ime i prezime, OIB i adresu prebivališta; za pravne osobe: naziv trgovačkog društva, OIB, adresu, izvadak iz sudskog registra ne stariji od 30 dana),
- iznos ponuđene cijene,
- dokaz o plaćenoj jamčevini te broj žiro-računa ili tekućeg računa za slučaj povrata jamčevine.

Uz ponudu se dostavlja:
- dokaz o obavljanju gospodarske djelatnosti (izvadak iz sudskog/obrtnog registra i slično, ne stariji od 30 dana)
- plan i program ponuditelja koji sadrži:
• površinu objekta koji se namjerava izgraditi s rokom izgradnje,
• naziv djelatnosti koju će obavljati,
• opis procesa obavljanja djelatnosti,
• predviđeni broj radnika,
• način zbrinjavanja otpada,
• izjava ovjerena po javnom bilježniku da će proizvodnja, odnosno djelatnost koja se obavlja biti ekološki sigurna i prilagođena europskim standardima.

7. JAMČEVINA:
Ponuđači su dužni platiti jamčevinu na žiro-račun Grada Velika Gorica IBAN:HR6624020061854100005, model 68, poziv na broj 7706-OIB ponuditelja s naznakom “jamčevina za natječaj za kupnju nekretnine u Radnoj zoni Rakitovec”.
Najpovoljnijem ponuditelju položena će se jamčevina uračunati u kupoprodajnu cijenu.
U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja predugovora gubi pravo na povrat jamčevine.
Ostalim sudionicima natječaja jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od odabira najpovoljnije ponude.

8.UVJETI PRODAJE:
Nekretnina se prodaje prema načelu “viđeno-kupljeno” što isključuje naknadne prigovore kupca po bilo kojoj osnovi.
Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve uvjete natječaja. Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude, najboljim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava ostale uvjete natječaja.
U slučaju da istu najvišu kupoprodajnu cijenu ponude dva ili više ponuditelja, nakon utvrđivanja jesu li iste pravovremene i potpune, pristupit će se odmah javnom nadmetanju.
Grad Velika Gorica zadržava pravo uskrate sklapanja ugovora s ponuditeljem čija djelatnost nije u skladu s ekološkim standardima ili čija djelatnost narušava ugled, okoliš ili javni red i mir na području Grada Velike Gorice, odnosno čije su djelatnosti i ponude suprotne zahtjevima određenim u Odluci o donošenju Urbanističkog plana uređenja Radne zone Rakitovec (Službeni glasnik Grada Velike Gorice, broj 3/2005).

9. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA:
Ponude treba dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:
GRAD VELIKA GORICA
10410 VELIKA GORICA, Trg kralja Tomislava 34
s naznakom: “ponuda na natječaj za kupnju nekretnine u Radnoj zoni Rakitovec– ne otvarati”.

Rok za podnošenje pismenih ponuda je 8 dana od dana objave natječaja.
Ponude podnesene izvan roka i nepotpune ponude neće se razmatrati.
Javno otvaranje ponuda bit će u prostorijama Gradske uprave, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica, vjenčana sala u prizemlju, dana 19. 10. 2018. godine u 13,00 sati.
Otvaranju ponuda mogu biti nazočne osobe koje su podnijele ponudu ili njihovi ovlašteni zastupnici.

10. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik, na prijedlog Povjerenstva za provođenje natječaja za prodaju nekretnina i za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada Velika Gorica. Povjerenstvo može predložiti da se ne prihvati niti jedna ponuda.
Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja dostavlja se svim sudionicima natječaja.

11. Ugovor o kupoprodaji sklapa se u roku od 15 dana od dana donošenja Zaključka o izboru
najpovoljnijeg ponuditelja.
Ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u navedenom roku, zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja prestaje važiti.
Rok za plaćanje kupoprodajne cijene je 30 dana od dana sklapanja ugovora, a kupoprodajna cijena uplaćuje se na žiro račun Grada Velike Gorice naveden u ugovoru.
Porez na promet nekretnine, druge poreze i eventualne pristojbe podmiruje kupac.

Dodatne obavijesti mogu se dobiti na 01/6269-925 ili na adresi Trg kralja Tomislava 34, soba 217.