Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: Vukomerička ulica (od Ljudevita Posavskog do Ulice Andrije Kačića Miošića)


REPUBLIKA HRVATSKA
Zagrebačka županija
Grad Velika Gorica
Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja
KLASA: UP/I-361-03/18-01/000138
URBROJ: 238-31-01/092-18-0002
Velika Gorica, 22.10.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
GRAD VELIKA GORICA , HR-10410 Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34
- dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:
- građenje građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa – Vukomerička ulica (od Ljudevita Posavskog do Ulice Andrije Kačića Miošića) u Velikoj Gorici, 2. skupine,
na katastarskim česticama k.č.br. 2395, 2364 i 2509 k.o. Velika Gorica i k.č.br. 281/1, 281/8, 281/4, 195/5, 195/3, 1099/1, 196/8, 196/3, 281/9 i 1099/4 k.o. Gradići.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 31.10.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 – soba 126.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

UPRAVNI SAVJETNIK ZA PROSTORNO
UREĐENJE I GRADITELJSTVO
Ivan Cerovski, mag.ing.aedif.