Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: stadion HNK Gorica - dogradnja reflektorske rasvjete


REPUBLIKA HRVATSKA
Zagrebačka županija
Grad Velika Gorica
Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja
KLASA: UP/I-361-03/18-01/000154
URBROJ: 238-31-01/092-18-0002
Velika Gorica, 19.10.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
GRAD VELIKA GORICA , HR-10410 VELIKA GORICA, TRG KRALJA TOMISLAVA 34
- dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za:
- rekonstrukciju građevine, građevina sportsko – rekreacijske namjene – stadion HNK Gorica – dogradnja reflektorske rasvjete, 2. skupine,
na k.č.br. 1768/1 k.o. Velika Gorica Velika Gorica, Hrvatske bratske zajednice 80.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30. Listopada 2018 u 08:00 sati, na lokaciji – Grad Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 – soba 126.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune građevinske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

UPRAVNI SAVJETNIK ZA PROSTORNO
UREĐENJE I GRADITELJSTVO
Ivan Cerovski, mag.ing.aedif.