Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: pomoćna građevina - Velika Buna


REPUBLIKA HRVATSKA
Zagrebačka županija
Grad Velika Gorica
Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja

KLASA: UP/I-361-03/18-01/000097
URBROJ: 238-31-01/151-18-0002
Velika Gorica, 12.10.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
SLAĐANA KAURIĆ-THOENES, HR-44425 DONJA BUČICA, DONJA BUČICA 21
- dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja izmjena i dopuna građevinske dozvole za
- građenje građevine pomoćne građevine – garaža,
na građevnoj čestici k.č.br. 126/12 k.o. Velika Buna.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 26.10.2018. godine u 09:00 sati, na lokaciji Velika Gorica, Ljudevita Posavskog 45, soba 121.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Izmjene i dopune građevinske dozvole može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

UPRAVNA SAVJETNICA ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO
Lana Kotrman Jankeš, dipl.ing.arh.