Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: utvrđivanje građevne čestice


REPUBLIKA HRVATSKA
Zagrebačka županija
Grad Velika Gorica
Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja

KLASA: UP/I-350-05/15-05/50
URBROJ: 238-31-01/144-18-3

Velika Gorica, 14.09.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta, podnositelj zahtjeva za utvrđivanje građevne čestice: Ante Atlija, Kanalski put 1. Odvojak br. 21, Zagreb,

I. Pozivaju se stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za dovršenu stambeno-poslovnu zgradu (jedan stan i jedan poslovni prostor s namjenom spremišta za opremu za pčelarstvo), zgrada izgrađena na k.č.br. 242/4 i 242/3 k.o. Kosnica, na adresi: Velika Kosnica 73, Velika Kosnica, za koju zgradu je po zahtjevu Ante Atlije izdano pravomoćno Rješenje o izvedenom stanju, Klasa: UP/I-361-06/2013-002/160, Urbroj: 238-31-01/141-2015-12 od 11.05.2015. Nova građevna čestica bi se po predmetnom prijedlogu koji je podnio Ante Atlija, Kanalski put 1. Odvojak br. 21, Zagreb, sastojala od: k.č.br. 242/4 i dijela k.č.br. 242/3, k.o. Kosnica, ukupne površine 676 m2.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 10.10.2018. (srijeda) u 9,00 sati, u Upravnom odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja Grada Velike Gorice, Kneza Ljudevita Posavskog 45, Velika Gorica, soba 120 (1.kat).

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

Upravni savjetnik za prostorno uređenje i graditeljstvo
Goran Oštrić, dipl.ing.arh.