Grad Velika Gorica

Obavijesti

O asfaltnoj bazi odlučuje Upravni sud

Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja zaprimio je dopis Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja kojim se obavještava Odjel da je na Upravnom sudu u Zagrebu, Avenija Dubrovnik 6 i 8, pokrenut upravni spor protiv drugostupanjskog rješenja Klasa: UP/II-361-03/18-02/40, Urbroj: 531-05-2-2-18-2 od 12. travnja 2018. godine izdanog od istog ministarstva, a vezanog za građevinsku dozvolu Klasa:UP/I-361-03/16-01/22 investitora Strabag d.o.o., Zagreb, Petra Hektorovića 2, te se traži dostava spisa.

U skladu s time, Upravni odjel je Ministarstvu graditeljstva dostavio kompletan spis vezan uz asfaltnu bazu u Donjoj Lomnici te iz navedenog razloga ne smije postupati u predmetu do okončanja postupka.
O istome je obaviještena i stranka koja je tražila obnovu postupka u slučaju asfaltne baze.