Grad Velika Gorica

Obavijesti

Najava 7. sjednice Gradskog vijeća

vijece7. sjednica Gradskog vijeća Grada Velike Gorice sazvana je za 15. svibnja 2018. godine s početkom u 08,30 sati, u vijećnici Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica, Zagrebačka 37.

Predložen je sljedeći dnevni red:

1. Prijedlog Strategije razvoja Grada Velike Gorice 2018. – 2023.
2. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna Grada Velike Gorice za 2017. godinu
3. Prijedlog Zaključka o primanju na znanje Izvješća o radu gradonačelnika Grada Velike Gorice za razdoblje lipanj-prosinac 2017. god.
4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice za 2017. Godinu
5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o izvršenju programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice za 2017. Godinu
6. Prijedlog I. izmjena i dopuna Proračuna Grada Velike Gorice za 2018. godinu
a) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Velike Gorice u 2018.godini
b) Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2018. godinu
7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Velike Gorice za 2018. godinu
8. Prijedlog Odluke o kreditnom zaduženju
9. Prijedlog Plana gospodarenja otpadom Grada Velike Gorice za razdoblje 2018.–2023. godine
10. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Velike Gorice
11. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o lokacijama i količinama odbačenog otpada, troškovima uklanjanja odbačenog otpada te provedbi mjera za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjera za uklanjanje otpada odbačenog u okoliš
12. Prijedlog Odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada u okoliš i uklanjanje nepropisno odbačenog otpada na području Grada Velike Gorice
13. Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalno otpada i biorazgradivog komunalnog otpada te usluga povezanih s javnom uslugom na području Grada Velike Gorice
14. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o stanju provedbe godišnjeg Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Velike Gorice za 2017. godinu
15. Prijedlog Provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za Grad Veliku Goricu za 2018. godinu
16. Prijedlog Odluke o proglašenju površina izvan lovišta na području Grada Velike Gorice
17. Prijedlog Odluke o prijenosu poslovnog udjela Regionalnoj razvojnoj agenciji Zagrebačke županije d.o.o. za promicanje regionalnog razvoja
18. Prijedlog Odluke o davanju u najam stanova u vlasništvu Grada Velike Gorice
19. Prijedlog Odluke o suglasnosti za provedbu ulaganja na području Grada Velike Gorice unutar mjere 07 „Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima“ iz programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.-2020.
20. Prijedlog Odluke o davanju ovlaštenja Gradonačelniku za pokretanje projekta „Razvoj infrastrukture širokopojasnog pristupa, prihvatljivog za financiranje iz EU strukturnih fondova, za područje Grada Velika Gorica te Općina Kravarsko, Orle, Pisarovina, Pokupsko i Rugvica“
21. Prijedlog Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu RH za Grad Veliku Goricu
22. Prijedlog Programa korištenja sredstava ostvarenih od naknade za promjenu namjene i raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države na području Grada Velike Gorice
23. a) Prijedlog Rješenja o raspuštanju Vijeća mjesnog odbora Selnica
b) Prijedlog Odluke o raspisivanju izbora za članova vijeća Mjesnog odbora Selnica
24. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Ustanove za upravljanje športsko rekreacijskim centrom „Velika Gorica“
25. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Velike Gorice za 2018. godinu
26. Prijedlog Zaključka o razrješenju i izboru člana Odbora za predstavke i pritužbe građana
27. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o provedbi Strategije izjednačavanja mogućnosti i prava osoba s invaliditetom za 2017. godinu
28. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Ciciban“ za pedagošku godinu 2017/2017. i Financijsko izvješće za 2017. godinu
29. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Lojtrica“ za pedagošku godinu 2016/2017. i Financijsko izvješće za 2017. godinu
30. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Velika Gorica“ za pedagošku godinu 2016/2017. i Financijsko izvješće za 2017. godinu
31. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Dječjeg vrtića „Žirek“ za pedagošku godinu 2016/2017. i Financijsko izvješće za 2017. godinu
32. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Gradske knjižnice Velika Gorica za 2017. godinu i Financijsko izvješće za 2017. godinu
33. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Muzeja Turopolja za 2017. godinu i Financijsko izvješće za 2017. godinu
34. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Pučkog otvorenog učilišta Velika Gorica za 2017. godinu i Financijsko izvješće za 2017. godinu
35. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Centra za djecu, mlade i obitelj Velika Gorica za 2017. godinu i Financijsko izvješće za 2017. godinu
36. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Javne vatrogasne postrojbe Velika Gorica za 2017. godinu i Financijsko izvješće za 2017. godinu
37. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Ustanove za upravljanje Športsko rekreacijskim centrom Velika Gorica za 2017. godinu i Financijsko izvješće za 2017. godinu
38. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Zajednice športskih udruga Grada Velike Gorice za 2017. godinu i Financijsko izvješće za 2017. godinu
39. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća Razvojne agencije Grada Velika Gorica VE-GO-RA
40. Izvješće Povjerenstva za pregovore sa Strabagom o izmještanju asfaltne baze

Materijali za 7. sjednicu Gradskog vijeća (OneDrive)