Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: kanal oborinske odvodnje u sabirnoj prometinci S1

REPUBLIKA HRVATSKA
Zagrebačka županija
Grad Velika Gorica
Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja
KLASA: UP/I-350-05/18-01/000010
URBROJ: 238-31-01/092-18-0002
Velika Gorica, 22.05.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
GRAD VELIKA GORICA, HR-10410 Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34
- dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za:
- građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda – kanal oborinske odvodnje u sabirnoj prometinci S1,
na katastarskim česticama k.č.br. 1068/8, 222, 221/1, 221/2, 220/4, 229/1, 229/2, 229/3, 229/4, 229/5, 230, 231/1, 1072, 1057, 234/1, 234/2, 235/1, 235/2, 235/3, 235/4, 237/1, 237/2, 233, 436/50 i 436/14, sve k.o. Vukovina.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 06. lipnja 2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 – soba 126.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donjeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
UPRAVNI SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO
Ivan Cerovski, mag.ing.aedif.