Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Dubranec II

REPUBLIKA HRVATSKA
Zagrebačka županija
Grad Velika Gorica
Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja
KLASA: UP/I-350-05/18-01/000004
URBROJ: 238-31-01/092-18-0002
Velika Gorica, 22.05.2018.

Predmet:
VG Vodoopskrba d.o.o. , HR-10410 Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45
- dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za
- građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava korištenja voda – izgradnja vodoopskrbne mreže naselja Dubranec II,
na katastarskim česticama k.č.br. 1429, 791, 792/1, 792/2, 793/1, 1394, 831, 830/1, 798, 797, 1395, 435/1, 435/2, 436/2, 438, 1322, 444, 1324, 442/4, 446, 447, 410, 409/2, 448/3, 448/2, 449/2, 449/1 i 1318, sve k.o. Dubranec i k.č.br. 1151, 55/2, 1153, 1150, 61/1, 61/2, 60, 55/1, 54/2, 1152, 50/1, 1149, 114, 46/1, 119, 120, 121, 40, 1147 i 1146, sve k.o. Vukomerić.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 06. lipnja 2018 u 10:00 sati, na lokaciji – Grad Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 – soba 126.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

UPRAVNI SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO
Ivan Cerovski, mag.ing.aedif.