Grad Velika Gorica

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: društveno - gospodarska zgrada u Gradićima


KLASA: UP/I-361-03/18-01/000060
URBROJ: 238-31-01/142-18-0004
Velika Gorica, 10.05.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
GRAD VELIKA GORICA , HR-10410 Velika Gorica, Trg kralja Tomislava 34
- dostavlja se
I. Temeljem članka 116. stavak 2. Zakona o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13 i 20/17) pozivamo stranke u postupku, odnosno vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s nekretninom za koju se izdaje građevinska dozvola čija adresa nije upisana u zemljišnoj knjizi i nepoznate nasljednike, na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za
- građenje građevine mješovite namjene – društveno gospodarska zgrada, 2. skupine,
na građevnoj čestici k.č.br. 18 k.o. Gradići (nastala spajanjem k.č.br. 18 i 19 k.o. Gradići) na lokaciji Gradići, Gradićka ulica 27.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 22.05.2018. godine u 10:00 sati, na lokaciji – Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 (VG Goričanka), I kat, soba 122.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

UPRAVNI SAVJETNIK ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO
Kristina Kučiš, dipl.ing.arh.

Javni poziv (PDF)