Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Obavijesti

Javni poziv za uvid u spis predmeta: TS 20/0,4 kV Velika Kosnica


REPUBLIKA HRVATSKA
Zagrebačka županija
Grad Velika Gorica
Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja
KLASA: UP/I-361-03/17-01/000165
URBROJ: 238-31-01/092-18-0002
Velika Gorica, 19.03.2018.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta
Hrvatske autoceste d.o.o., HR-10000 Zagreb, Širolina ulica 4
- dostavlja se

I. Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za:
- građenje građevine infrastrukturne namjene, energetskog sustava distribucije električne energije – KB 20 KV TS 20/0,4 kV čvor Kosnica – TS 20/0,4 kV Velika Kosnica, 2. skupine,
na k.č.br. 495/1, 495/2, 321/71, 321/97, 503, 499, 466/1, 245/4, 152/7, 152/9, 152/1 i 466/6 k.o. Kosnica.

II. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 30.03.2018 u 09:00 sati, na lokaciji – Grad Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45 – soba 126.

III. Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

SAMOSTALNI UPRAVNI REFERENT ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADITELJSTVO
Ivan Cerovski, mag.ing.aedif.

DOSTAVITI:
1. Oglasna ploča upravog tijela,
2. Mrežna stranica,
3. Na katastarskoj čestici za koju se izdaje akt,
4. U spis, ovdje.