Grad Velika Gorica

Obavijesti

Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Velike Gorice

Na temelju članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (Narodne novine br. 91/96., 68/98., 137/99., 22/00., 73/00., 114/01.,79/06., 141/06., 146/08., 38/09., 153/09., 143/12 i 152/14), članka 7. Odluke o uvjetima, načinu i postupku raspolaganja i upravljanja nekretninama u vlasništvu Grada Velika Gorica (Službeni glasnik GVG, broj 2/2010.) i Zaključka gradonačelnika, KLASA: 940-01/17-001/171, URBROJ: 238-31-13/02130-2017-1 od 18.12.2017. godine, raspisuje se Natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Grada Velike Gorice

1. PREDMET PRODAJE:

1. dio k.č.br. 4330/8 upisana u zk. ul. 817 k.o. Velika Gorica, u površini od od 290 m2
Početni iznos kupoprodajne cijene nekretnine iznosi 134.000,00 kn.
Jamčevina: 13.400,00 kn.

2. k.č.br. 951/6 k.o. Kurilovec, oranica u Kurilovcu od 734 m2, upisana u zk. ul. 301
Početni iznos kupoprodajne cijene nekretnine iznosi 450.000,00 kn.
Jamčevina: 45.000,00 kn.

3. k.č. br. 2004 k.o. Velika Gorica, poseban dio nekretnine, dvosobni stan broj 401, na 4. katu, ulaz Jurja Dobrile 22, koji se sastoji od dvije sobe i ostalih prostorija, površine 47,89 m2, sa spremištem broj 7. u podrumu, površine 2,45 m2, ukupne površine 50,34 m2, upisan u zk.ul. 6201/E-68.
Početni iznos kupoprodajne cijene stana iznosi 283.000,00 kuna.
Jamčevina: 28.300,00 kuna.

SADRŽAJ PONUDE
Ponuda mora sadržavati:
- naziv i točnu adresu ponuditelja (za fizičke osobe: ime i prezime, OIB i adresu prebivališta; za pravne osobe: naziv tvrtke, OIB, adresu, izvadak iz sudskog registra)
- oznaku čestice za koju se nadmeće
- iznos ponuđene cijene
- dokaz o plaćenoj jamčevini te broj žiro-računa ili tekućeg računa za slučaj povrata jamčevine.

3. JAMČEVINA
Ponuđači su dužni platiti jamčevinu u iznosu od 10% početne cijene na žiro-račun Grada Velika Gorica broj IBAN:HR 95 23900011854100005, model 68, poziv na broj 7706-OIB s naznakom “jamčevina za natječaj za prodaju nekretnina”.
Najpovoljnijem ponuditelju položena će se jamčevina uračunati u kupoprodajnu cijenu.
U slučaju da najpovoljniji ponuditelj odustane od sklapanja kupoprodajnog ugovora gubi pravo na povrat jamčevine.
Ostalim sudionicima natječaja jamčevina će se vratiti u roku od 15 dana od odabira najpovoljnije ponude.

4. UVJETI PRODAJE
Nekretnine se prodaju prema načelu “viđeno-kupljeno” što isključuje naknadne prigovore kupca po bilo kojoj osnovi.
Najpovoljniji ponuditelj je onaj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava sve uvjete natječaja. Ako najpovoljniji ponuditelj odustane od svoje ponude, najboljim ponuditeljem smatra se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu kupoprodajnu cijenu i ispunjava ostale uvjete natječaja.
U slučaju da istu najvišu kupoprodajnu cijenu ponude dva ili više ponuditelja, nakon otvaranja ponuda odmah će se pristupiti javnom nadmetanju.

5. PODNOŠENJE I OTVARANJE PONUDA
Ponude treba dostaviti u zatvorenoj omotnici na adresu:
GRAD VELIKA GORICA
10410 VELIKA GORICA, Trg kralja Tomislava 34

s naznakom: “ponuda na natječaj za kupnju nekretnina – ne otvarati”.

Rok za podnošenje pismenih ponuda je 8 dana od dana objave natječaja.
Ponude podnesene izvan roka i nepotpune ponude neće se razmatrati.
Javno otvaranje ponuda bit će u prostorijama Gradske uprave, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica, vjenčana sala u prizemlju, dana 8. siječnja 2018. g. u 09.00 sati.
Otvaranju ponuda mogu biti nazočne osobe koje su podnijele ponudu ili njihovi ovlašteni zastupnici.

6. Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi Gradonačelnik, na prijedlog Povjerenstva za provođenje natječaja za prodaju nekretnina i za osnivanje prava građenja na nekretninama u vlasništvu Grada Velika Gorica. Povjerenstvo može predložiti da se ne prihvati niti jedna ponuda.
Zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja dostavlja se svim sudionicima natječaja.

7. Ugovor o kupoprodaji sklapa se u roku od 8 dana od dana donošenja Zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.
Ako najpovoljniji ponuditelj ne pristupi sklapanju kupoprodajnog ugovora u navedenom roku, zaključak o izboru najpovoljnijeg ponuditelja prestaje važiti.
Rok za plaćanje kupoprodajne cijene je 30 dana od dana sklapanja ugovora, a kupoprodajna cijena uplaćuje se na žiro račun Grada Velike Gorice naveden u ugovoru.
Porez na promet nekretnine, druge poreze i eventualne pristojbe podmiruje kupac.

Dodatne obavijesti mogu se dobiti na 01/6269-925 ili na adresi Trg kralja Tomislava 34, soba 217.