Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Obavijesti

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene ili rekonstruirane zgrade na području Grada Velika Gorica

goricanka2Upravni odjel za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja Grada Velika Gorica, temeljem čl. 10. Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine br. 86/12, 143/13 i 65/17), objavljuje Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju za nezakonito izgrađene ili rekonstruirane zgrade na području Grada Velika Gorica

Pozivaju se vlasnici / investitori nezakonito izgrađenih zgrada na području Grada Velika Gorica, čije zgrade udovoljavaju uvjetima za ozakonjenje, da podnesu zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju s potrebnim prilozima nadležnom upravnom tijelu Grada Velika Gorica najkasnije do 30.lipnja 2018. godine.

Zakonom o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama (Narodne novine br. 86/12, 143/13 i 65/17) (u daljnjem tekstu novi ZPNIZ), koji stupa na snagu 15.07.2017. godine, određeni su uvjeti, postupak, rokovi, pravne posljedice i drugo, vezani za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada. Istim Zakonom omogućeno je vlasnicima / investitorima zgrada izgrađenih bez akta kojim se odobrava građenje ili protivno aktu kojim se odobrava građenje, da ishođenjem rješenja o izvedenom stanju kod nadležnog upravnog tijela ozakone takve zgrade.

Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu navedenog Zakona smatra se zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu, vidljiva na digitalnoj ortofoto karti u M 1:5000 Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske započetog 21. lipnja 2011. (u daljnjem tekstu: DOF5/2011), na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže.

Nezakonito izgrađenom zgradom u smislu navedenog Zakona smatra se i zgrada, odnosno rekonstruirani dio postojeće zgrade izgrađene bez akta kojim se odobrava građenje, odnosno protivno tom aktu na kojoj su izvedeni najmanje grubi konstruktivni građevinski radovi (temelji sa zidovima, odnosno stupovima s gredama i stropom ili krovnom konstrukcijom) sa ili bez krova, najmanje jedne etaže, koja nije nedvojbeno vidljiva na DOF5/2011 ako je vidljiva na drugoj digitalnoj ortofoto karti Državne geodetske uprave izrađenoj na temelju aerofotogrametrijskog snimanja Republike Hrvatske do 21. lipnja 2011. ili je do tog dana evidentirana na katastarskom planu ili drugoj kartografskoj podlozi, a o čemu tijelo nadležno za državnu izmjeru i katastar na zahtjev stranke izdaje uvjerenje.

Prema navedenom Zakonu moći će se ozakoniti (legalizirati) samo izgrađene odnosno rekonstruirane zgrade koje udovoljavaju uvjetima za ozakonjenje.

Postupak ozakonjenja pokreće se na zahtjev stranke, a podnosi se najkasnije do 30. lipnja 2018. godine i po proteku tog roka neće se više moći podnijeti, odnosno svi zahtjevi podneseni nakon tog roka bit će odbačeni.

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju podnosi se Upravnom odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja Grada Velika Gorica, na adresi Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.
Obrazac zahtjeva (jedan od ukupno četiri) može se preuzeti na internetskim stranicama Grada Velika Gorica www.gorica.hr.

Zahtjevu za izdavanje rješenja o izvedenom stanju prilaže se, ovisno o tome da li se radi o javnoj zgradi/ zahtjevnoj zgradi, manje zahtjevnoj zgradi, jednostavnoj zgradi ili pomoćnoj zgradi u funkciji osnovne zgrade, dokumentacija navedena u čl. 11. novoga ZPNIZ ili na obrascu.

Uvjet za izdavanje rješenja o izvedenom stanju je, između ostaloga, i plaćanje naknade, odnosno prvoga obroka naknade – slučaju obročne otplate, za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru.

Zahtjevi koji su podneseni do 30.06.2013. godine, a još nisu riješeni, riješit će se po Zakonu po kojem su započeti, ili po novome ZPINIZ ako je to povoljnije za stranku po čijem je zahtjevu postupak započet.

Dodatne informacije mogu se dobiti utorkom i petkom od 8.00 do 11.00 i 11.30 do 15.00 sati u Upravnom odjelu za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja Grada Velika Gorica, na adresi Ul. kneza Ljudevita Posavskog 45, Velika Gorica.

Ovaj javni poziv bit će objavljen na web stranici Grada Velika Gorica, na oglasnoj ploči Grada Velika Gorica i na oglasnoj ploči Upravnog odjela za provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja do 30.06.2018. godine.

Obrasci

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju: ZAHTJEVNA ZGRADA

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju: MANJE ZAHTJEVNA ZGRADA

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju: JEDNOSTAVNA ZGRADA

Zahtjev za izdavanje rješenja o izvedenom stanju: POMOĆNA ZGRADA ( u funkciji osnovne zgrade)