Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Obavijesti

Natječaj za dodjelu potpora poduzetnicima za pojedinačne nastupe na manifestacijama za 2017. godinu

Temeljem članka 11. Pravilnika za dodjelu potpora poduzetnicima za pojedinačne nastupe na manifestacijama (Službeni glasnik Grada Velike Gorice broj: 2/2014.) raspisuje Natječaj za dodjelu potpora poduzetnicima za pojedinačne nastupe na manifestacijama za 2017. godinu

I.
Grad Velika Gorica u cilju poticanja razvoja poduzetništva dodijelit će financijska sredstva u vidu potpora za pojedinačne nastupe poduzetnika na manifestacijama.

II.
Manifestacije u smislu ovog natječaja su: sajmovi, izložbe, natjecanja i slične manifestacije, koje su organizirane s namjerom predstavljanja, promocije ili ocjenjivanja proizvoda i usluga pojedinih poduzetnika.

III.
Pravo sudjelovanja na Natječaju imaju subjekti malog gospodarstva definirani Zakonom o poticanju razvoja malog gospodarstva (Narodne novine br. 29/02, 63/07, 53/12 i 56/13), sa sjedištem, a obrtnici i prebivalištem na području Grada Velike Gorice.

Korisnici potpore ne mogu biti:
- subjekti malog gospodarstva koji se bave primarnom poljoprivrednom proizvodnjom i
ribarstvom
- subjekti malog gospodarstva koji se bave točenjem pića, kockanjem, kladioničarskim i
sličnim djelatnostima.

IV.
Potpora se može dodijeliti pojedinačnim izlagačima za nastupe na manifestacijama u zemlji ili inozemstvu isključivo za:
- zakup, uređenje i opremanje izložbenog prostora
- trošak izrade promidžbenih materijala koji se koriste na manifestaciji

U druge svrhe se ne može koristiti.

V.
Potpora se neće odobriti pojedinačnim izlagačima za izlaganje u okviru zajedničkog nastupa na manifestaciji niti za pojedinačni nastup ako izlagač može sudjelovati u zajedničkom organiziranom nastupu na istoj manifestaciji za koji su organizatoru zajedničkog nastupa odobrena sredstva.

VI.
Zahtjevi se rješavaju prema redoslijedu prispijeća pojedinačno ili u skupinama do završetka Natječaja ili do utroška sredstava.
Prednost pri dodjeli potpore za pojedinačne nastupe na manifestacijama imat će subjekti malog gospodarstva:
- kojima je osnovna djelatnost proizvodna, djelatnost tradicijskog ili umjetničkog obrta
(dokaz-Uvjerenje o statusu tradicijskog/umjetničkog obrta),
- kojima u tekućoj godini nije dodijeljena potpora za nastupe na sajmu.

VII.
Visina potpora može iznositi do 50% troškova, a najviše
- do 3.000,00 kuna za nastupe na manifestacijama u Hrvatskoj
- do 7.000,00 kuna za nastupe na manifestacijama u inozemstvu

Pojedinom korisniku mogu se dodijeliti dvije potpore u tekućoj kalendarskoj godini

Dodijeljene potpore temeljem ovog natječaja smatraju se potporama male vrijednosti.

VIII.
Podnositelj zahtjeva za dodjelu potpore dostavlja sljedeću dokumentaciju:
• Obrazac Zahtjeva za dodjelu potpore
• Obrazac Izjave o korištenim državnim potporama male vrijednosti
• Obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti povezanih subjekata
• Obrazac Skupne izjave
• Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga prema državni (ne starija od 30 dana)
• Rješenje ili Izvadak iz sudskog/obrtnog registra
• Preslika obavijesti Državnog zavoda za statistiku o razvrstavanju poslovnih subjekata
prema NKD-u (trgovačka društva)
• Ugovor ili račun iz tekuće kalendarske godine s dokazom o obavljenom plaćanju (izvodi sa žiro-računa)
– na računima/ugovorima moraju biti specificirani troškova (namjena) u suprotnom
se neće prihvatiti
– računi /ugovor mora biti na hrvatskom jeziku (prevedeni ako se radi o inozemnoj
manifestaciji)
• opis manifestacije
• taksa 20kuna

Zahtjevi se mogu podnijeti najranije 30 dana prije održavanja manifestacije.

Natječaj će se objaviti na službenoj stranici Grada Velike Gorice i na oglasnoj ploči gradske uprave.
Obrazac Zahtjeva za dodjelu potpora poduzetnicima za pojedinačne nastupe na manifestacijama u 2017.godini, obrazac Izjave o korištenim potporama male vrijednosti, obrazac Skupne izjave, obrazac Izjave o korištenim potporama povezanih subjekata i obrazac Izvješća o namjenskom korištenju potpore za pojedinačni nastup na manifestaciji mogu se podići u Upravnom odjelu za poduzetništvo, investicije i fondove EU ili na stranici Grada Velike Gorice ( www.gorica.hr).

IX.
Gradonačelnik donosi zaključke o dodjeli potpora za pojedinačne nastupe poduzetnika na manifestacijama, a odobrena sredstva (potpore) isplaćuju se na žiro račun korisnika sredstava po potpisu Ugovora.

X.
Po završetku manifestacije, Korisnik potpore je dužan u roku od 15 dana dostaviti u Upravni odjel dokaz o sudjelovanju na manifestaciji (fotografije, katalog sudionika).

XI.
Natječaj će biti otvoren do 30.11.2017. godine ili do iskorištenja sredstava.

XII.
Zahtjevi za dodjelu potpora dostavljaju se osobno na adresu:

Grad Velika Gorica
Upravni odjel za poduzetništvo, investicije i fondove EU
Šetalište Franje Lučića 15
Povjerenstvo za dodjelu potpora za pojedinačne nastupe na manifestacijama

Informacije: Upravni odjel za poduzetništvo, investicije i fondove EU, telefon: 01/5520 522

Priloženo:

Dokumentacija (ZIP)