Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Obavijesti

VG Vodoopskrba: Javna ponuda - sklapanje ugovora o osnivanju prava služnosti

VG Vodoopskrba d.o.o u smislu odredaba članka 43. i članka 95. Zakona o općem upravnom postupku (NN 47/09), te članka 32. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade, a u svrhu sporazumnog ustanovljenja prava služnosti na nekretninama preko kojih idu trase sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica, objavljuje Javnu ponudu.

1. Pozivaju se svi vlasnici nekretnine označene u točki 4., a preko koje prelazi trasa sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica da se u roku od 30 dana od dana objave ovog oglasa na oglasnoj ploči i na službenim stranicama t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. i Grada Velika Gorica, odazovu ovoj javnoj ponudi i jave u t.d. VG Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, radi sporazumnog ustanovljenja prava služnosti te sklapanja ugovora o osnivanju prava služnosti, a sve sukladno izdanim lokacijskim dozvolama i potvrdama glavnog projekta.

2. Vlasnici koji su već sklopili Ugovore o osnivanju prava služnosti s t.d. VG Vodoopskrba d.o.o. ne trebaju se javljati na ovu Javnu ponudu.

3. Ova javna ponuda bit će izvješena na oglasnoj ploči i službenim stranicama t.d. VG Vodoopskrba d.o.o i Grada Velika Gorica 30 dana, od dana 23. siječnja 2017. godine do 22. veljače 2017. godine.

4. Nekretnina preko koje ide trase sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Velika Gorica, kao i naknada ustanovljena po ovlaštenim sudskim vještacima jest sljedeća:

R.B.      K.O.    K.Č. BR.    POVRŠINA IZVLAŠTENJA (m2)    VISINA TRŽIŠNE NAKNADE (kn)
1.    Obrezina       96                               9,48                                                493,73

5. Dostava ove ponude osobama iz točke 1. smatra se obavljenom istekom rokova iz točke 3.

6. Rok isplate ugovorenih naknada na osnovu sklopljenih nagodbi je 30 dana od dana potpisivanja nagodbe.

7. Ukoliko vlasnik nekretnine do određenog roka ne sklopi nagodbu, VG Vodoopskrba d.o.o. će pokrenuti postupak izvlaštenja, sukladno Zakonu o izvlaštenju i određivanju naknade (NN br. 74/14).

Obrazloženje

Idejni projekt za izgradnju fekalne odvodnje naselja Šćitarjevo, Obrezina, Novaki Šćitarjevski i Sasi, oznaka projekta: 2573/2010-11, od veljače 2011. godine, izrađen je od strane HIDROPROJEKT-ING d.o.o., Draškovićeva 35/I, Zagreb te je isti, uz zahtjev za izdavanje lokacijske dozvole, poslan u Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Velika Gorica. Navedeni Upravni odjel je dana 14.09.2011. godine izdao Lokacijsku dozvolu za izgradnju fekalne odvodnje naselja Šćitarjevo, Obrezina, Novaki Šćitarjevski i Sasi, KLASA: UP/I-350-05/2011-001/26, UR.BROJ: 238-33-09/0030-2011-25. Dana 02.06.2016. godine uslijedila je I. izmjena i dopuna iste, KLASA: UP/I-350-05/16-01/000008, UR.BROJ: 238-31-01/130-16-0004, te II. dopuna iste od dana 18.10.2016. godine, KLASA: UP/I-350-05/16-01/000026, UR.BROJ: 238-31-01/130-16-0002.

Nakon izdane Lokacijske dozvole, HIDROPROJEKT-ING d.o.o. izradilo je glavni projekt, oznake: 2573/10-11 od listopada 2011. godine, koji je poslan uz zahtjev za izdavanje potvrde glavnog projekta u Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo Grada Velika Gorica 20.04.2012. godine, KLASA:UP/I-361-03/2012-003/9, UR.BROJ: 238-33-09/0030-2012-9.

Temeljem predmetne Lokacijske dozvole izrađen je Situacijski nacrt prava služnosti, iz srpnja 2016. godine, od strane Kota GPN d.o.o., Trg kralja Tomislava 8, Velika Gorica, ovlaštenog inženjera geodezije Juraga Dijane.

Cijeli projekt polaganja fekalne odvodnje je sukladno Zakonu o strateškim investicijskim projektima Republike Hrvatske (NN, br. 133/13) uvršten je na listu strateških projekata Republike Hrvatske pod nazivom ”Razvoj vodokomunalne infrastrukture Grada Velika Gorica”.

Interes Republike Hrvatske utvrđen je člankom 22. Zakona o vodama (NN, br. 153/09., 63/11., 130/11., 56/13. i 14/14.) gdje je propisano da je građenje i održavanje vodnih građevina u interesu Republike Hrvatske.

Korisnik izvlaštenja, VG Vodoopskrba d.o.o., Velika Gorica, Ulica kneza Ljudevita Posavskog 45, sukladno čl.25 Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade pokrenuo je postupak osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina na temelju nalaza i mišljenja imenovanih sudskih vještaka, Ivana Pribanića, stalnog sudskog vještaka geodetske struke, Tomislava Vitkovića, stalnog sudskog vještaka za poljoprivredu, šumarstvo i procjenu poljoprivrednog zemljišta, te Hrvoja Balije, stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo.
Isti je proveden temeljem rješenja Ureda državne uprave u Zagrebačkoj županiji.