Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Obavijesti

Javni poziv udrugama za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte u sportu za 2017. godinu

Na temelju Uredbe Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN br. 26/15) te Odluke o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Velike Gorice za 2017. godinu namijenjenih financiranju programa sportskih udruga u području sporta Gradonačelnik Grada Velike Gorice objavljuje Javni poziv udrugama za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte u sportu za 2017. godinu

I.

Javni poziv objavljuje se u svrhu dodjele financijskih potpora udrugama s područja Grada Velike Gorice za programe u sportu za 2017. godinu.

II.

Za financiranje programa u okviru ovog Poziva raspoloživ je iznos od 330.000,00 kuna (tristotinetridesettisućakuna).

III.

Javni poziv ostaje otvoren sve do iskorištenja sredstava osiguranih u proračunu Grada Velike Gorice za 2017. godinu.

IV.

Natječajna dokumentacija za ovaj Poziv dostavlja se u zatvorenoj omotnici koja na vanjskoj strani mora sadržavati puni naziv i adresu podnositelja prijave, preporučenom pošiljkom ili dostavom u pisarnicu Grada Velike Gorice, obavezno uz naznaku:

„Prijedlog programa/projekata u sportu za 2017. godinu“ – NE OTVARATI

Prijedlozi programa dostavljaju se isključivo na propisanim obrascima koji su dostupni na mrežnim stranicama Grada Velike Gorice www.gorica.hr na adresu:

Grad Velika Gorica
Upravni odjel za predškolski odgoj,
školstvo i šport
Trg kralja Tomislava 34
10 410 Velika Gorica

V.

Povjerenstvo će razmatrati samo one programe koji su pravodobno prijavljeni te koji zadovoljavaju propisane uvjete Poziva.

Sva pitanja vezana uz Javni poziv mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na sljedeću adresu: sport@gorica.hr .

Priloženo:

Dokumentacija (ZIP)