Grad Velika Gorica

Covenant of Mayors

Otvoreni natječaji

Natječaj za subvencioniranje podizanja protugradnih mreža u 2013. godini

Temeljem članka 12. Odluke o subvencijama u poljoprivredi za 2013. – 2015. godine, Gradonačelnik Grada Velike Gorice raspisuje

N A T J E Č A J
za subvencioniranje podizanja protugradnih mreža u 2013. godini

1. Predmet natječaja:
Dodjela bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje nabave:
- protugradnih mreža,
- potrebne armature.

2. Opći uvjeti i kriteriji za dodjelu subvencioniranje:
Natječaju za bespovratno subvencioniranje mogu pristupiti samo obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja imaju status fizičke osobe ili obrtnika i pravne osobe registrirane za obavljanje poljoprivredne djelatnosti, a udovoljavaju slijedećim uvjetima:
- upisani su u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava;
- imaju prebivalište i podižu protugradnu mrežu na području Grada Velike Gorice;
- podižu protugradnu mrežu na vlastitim površinama ili na zemljištu u zakupu za koje imaju ugovor sklopljen na rok od najmanje 10 godina
- podižu protugradnu mrežu na površini od najmanje: – 0,50 ha za voćnjak, – 0,10 ha za vinograd, jagodnjak, povrtnjak, cvijetnjak i dr.

3. Potrebna dokumentacija:
- zahtjev za subvencioniranje nabave protugradne mreže,
- preslika rješenja o upisu u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava ili preslika zelene iskaznice,
- preslika računa o kupnji protugradne mreže ili armature,
- posjedovni list ili gruntovni izvadak za zemljište na kojem se postavlja protugradna mreža, koji glasi na podnositelja zahtjeva ili na člana domaćinstva, a za zakupljeno zemljište ugovor o zakupu koji glasi na podnositelja zahtjeva ili člana domaćinstva, a sklopljen je na rok od najmanje 10 godina,
- preslika osobne iskaznice ili Obrtnice ili Izvoda Trgovačkog suda o upisu u trgovački registar ne stariji od 30 dana,
- preslika tekućeg ili žiro računa banke.

4. Vrijeme trajanja natječaja:
Natječaj je otvoren do 18. listopada 2013. godine.

5. Naziv i adresa tijela kojem se zahtjev podnosi:
Zahtjev se podnosi na obrascu koji se podiže u sobi 407/IV Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, Trg kralja Tomislava 34, Velika Gorica.
Zahtjev i pripadajuća dokumentacija dostavljaju se s naznakom “Zahtjev za subvencioniranje podizanja protugradnih mreža” na adresu:
Grad Velika Gorica, Upravni odjel za gospodarstvo i poljoprivredu,
Trg kralja Tomislava 34, 10 410 Velika Gorica.

6. Informacije:
Sve informacije mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i poljoprivredu Grada Velike Gorice, soba 407/IV ili na tel. 62-69-947.

Priloženo:

Zahtjev za subvencioniranje podizanja protugradnih mreža